Agència de col·locació autoritzada nº 1000000253
Seguix-nos en...

Entrar


Alta d'autònom i prestació per desocupació

Tradicionalment cobrar la desocupació ha sigut incompatible de fer-se i ser autònom i iniciar una activitat per compte propi al donar-se un d'alta perdia la prestació per desocupació que li quedara pendent, sent la seua única alternativa optar pel pagament únic o capitalització de la desocupació.

Este panorama acaba de modificar-se amb l'aprovació de les mesures de suport a l'emprenedor aprovades pel govern en2013, en concret a partir de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 4/2013 de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, que introduïx dos noves i interessants mesures:

  • La represa del cobrament de la prestació per desocupació despresa d'estar com a autònom
  • La possibilitat de compatibilitzar la prestació per desocupació amb l'inici d'una activitat per compte propi

La represa del cobrament de la prestació per desocupació despresa d'estar com a autònom (article 5 del Reial Decret Llei 4/2013)
Si estàs cobrant prestació per desocupació i inicies una activitat com a autònom o per compte propi i no optes per la capitalització (pagament únic), s'interromp l'abonament de la dita prestació. La possibilitat de reprendre-la o no depén del temps que dure l'activitat:

AMB CARÀCTER GENERAL:

  •     Si l'alta d'autònoms dura menys de 24 mesos, es podrà reprendre la prestació
  •     Si l'alta d'autònoms dura 24 o més mesos, la prestació es considera extingida i no podràs tornar a percebre-la


PER A MENORS DE 30 ANYS

  •     Si l'alta d'autònoms ha tingut una duració inferior a 60 mesos (5 anys), es podrà reprendre la prestació
  •     Si l'alta d'autònoms dura 60 o més mesos, la prestació es considera extingida i no podràs tornar a percebre-la


El dret a la represa naixerà a partir del terme de la causa de suspensió sempre que se sol·licite en el termini dels quinze dies següents, i la sol·licitud requerirà la inscripció com a demandant d'ocupació si la mateixa no s'haguera efectuat prèviament.

D'esta manera, un emprenedor té dos anys per a contrastar la viabilitat  (5 en el cas de menors de 30 anys) del seu negoci sense perdre la prestació per desocupació a què tinguera dret pels seus treballs anteriors. Si es dóna de baixa en règim especial de treballadors autònoms abans que haja transcorregut eixe termini (dos o cinc anys segons el cas), podrà reprendre el cobrament de la seua prestació per desocupació.

Esta mesura suposa una interessant alternativa a la capitalització, ja que permet emprendre amb una major xarxa de protecció futura.


La possibilitat de compatibilitzar la prestació per desocupació amb l'inici d'una activitat per compte propi (articles 2 i 3 del Reial Decret Llei 4/2013)

A partir del 24 de febrer del 2013, es pot compatibilitzar la prestació per desocupació (que no el subsidi) amb el treball autònom, quan així ho establisca un programa de foment de l'ocupació.
L'article 3 establix la possibilitat de compatibilitzar la percepció de la prestació per desocupació amb el treball per compte propi quan es complixen una sèrie de requisits:

  • Que el beneficiari de la prestació per desocupació de nivell contributiu siga menor de 30 anys en la data d'inici de l'activitat per compte propi (alta d'autònom)
  • Que no tinga treballadors a càrrec seu
  • Que sol·licite la compatibilizació en l'oficina de prestacions en el termini de 15 dies a comptar de la data d'inici de l'activitat per compte propi. (descarregar sol·licitud). Transcorregut el dit termini de 15 dies el treballador NO podrà acollir-se a esta compatibilitat.

La mesura permet compatibilitzar el cobrament de la desocupació o prestació per desocupació amb el fet d'estar d'alta en el Règim d'autònoms de la Seguretat Social durant un màxim de nou mesos (270 dies)o pel temps inferior pendent de percebre.
En el cas que l'autònom es donara de baixa abans, podrà continuar cobrant la prestació per desocupació que li quedara pendent.
Esta mesura es planteja com una altra alternativa a la capitalització de la desocupació entre els més jóvens, assegurant un mínim d'ingressos a la persona desocupada que decidix emprendre així com facilitar la posada en marxa del seu projecte.

Durant la compatibilitat de la prestació per desocupació amb l'activitat per compte propi no s'exigirà al beneficiari de la prestació que complisca amb les obligacions com a demandant d'ocupació i les derivades del compromís d'activitat previstes en l'article 231 de la Llei General de la Seguretat Social.

MÉS INFORMACIÓ

962289842
Albereda Jaume I, 35 - 2ªplanta
46800 - Xàtiva
(Valencia)