Entra si ja estàs registrat/da


El règim especial de l'IVA amb criteri de caixa

1.- En què consisteix? Com funciona?

2.- Requisits Qui pot aplicar l'IVA de caixa?

3.- Obligacions del Règim

4.- Exigències del Règim

5.-Altres aspectes importants a tindre en compte

6.- Consideracions finals

Annex: Projecte nou Model 303 per a 2014. AEAT

 

La Llei de suport als emprenedors i la seua internacionalització, inclou en la seua Titule II, article 23, un nou règim d'IVA que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener del 2014, el “Règim Especial d'IVA amb criteri de caixa”. Aquest nou règim ha sigut desenvolupat posteriorment amb el Reial decret 828/2013, de 25 d'octubre.

Amb aquest nou règim voluntari se substitueix el tradicional criteri de meritació, normalment vinculat a la facturació, pel de cobrament. Les empreses amb una facturació inferior a dos milions d'euros hauran de triar abans de finals de l'exercici si segueixen amb el sistema actual de facturació de l'IVA o s'acullen al nou model d'IVA de Caixa. Però què és això? Per què és important prendre una decisió ara? És una cosa voluntària o obligatori? Quins avantatges ofereix? Quins són els seus principals inconvenients?

En aquest quadern passem a analitzar els aspectes fonamentals d'aquesta nova modalitat de liquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit.

 DESCARREGAR DOCUMENT COMPLET EN PDF

 

1.-EN què CONSISTEIX? COM FUNCIONA?

El primer que cal ressaltar és que la regulació normativa estableix un criteri simètric en aplicar l'IVA de caixa, és a dir, s'aplicarà tant a l'IVA reportat en les factures de vendes com a l'IVA suportat en les factures de despeses.

 • RESPECTE A l'IVA REPERCUTIT:


L'impost es reportarà en el moment del cobrament, ja siga total o parcial, de l'import percebut. Si no s'ha produït el cobrament, la meritació es produirà el 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació. Quan es tracte de repercutir l'IVA, la repercussió s'efectuarà en el moment d'expedir i entregar la factura, però no s'entendrà com produïda fins al moment de la meritació de l'impost, és a dir, del cobrament de la factura. A més, com veurem posteriorment, serà necessari acreditar el moment del cobrament de l'operació, ja siga total o parcial

Per tant cal ressaltar el fet que l'ajornament en el pagament de l'IVA a Hisenda és només temporal, ja que, com a més tard, al final d'any següent és necessari declarar-ho, s'haja produït o no el cobrament efectiu.
 

 • RESPECTE A l'IVA SUPORTAT:


La nova normativa estableix que els subjectes passius veuran retardada igualment la deducció de l'IVA suportat en les seues adquisicions fins a el moment en què efectuen el pagament total o parcial d'aquestes als seus proveïdors. I també en aquesta cas, si aquest no s'ha produït, el 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació.

Per tant la quantitat a pagar eixirà de la diferència entre l'IVA efectivament cobrat i l'IVA realment pagat

És necessari recalcar que en el cas dels subjectes passius no acollits al règim però que siguen destinataris de les operacions incloses en el mateix, el dret a la deducció de les quotes suportades per aqueixes operacions naix:

En el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets

Com a màxim el 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït

Això suposa una qüestió molt important, ja que implica que tot empresari o professional (encara que no haja optat per l'aplicació del Règim d'IVA amb criteri de caixa) que siga destinatari de lliuraments de béns o prestacions de serveis efectuades per operadors acollits a ell, veurà diferit el seu dret a la deducció de les quotes d'IVA suportat fins al moment del pagament o, en el seu cas, fins al 31 de desembre de l'any següent a la realització de l'operació
 

A dalt

2.- REQUISITS: QUI POT APLICAR L'IVA DE CAIXA?

Aquest règim especial de l'IVA de caixa compta amb requisits i especificacions que és necessari conéixer per endavant i que en la pràctica poden provocar que aquesta mesura no s'estenga tant com seria desitjable de cara a pal·liar els problemes de liquiditat que pateixen moltes empreses.

 • El principal requisit que s'estableix per als subjectes passius que vulguen acollir-se al règim especial del criteri de caixa és que la facturació anual o volum d'operacions durant l'any natural anterior no haja superat els 2.000.000 d'euros. Per al càlcul de la facturació anual s'estableixen aquestes indicacions:
  • Si s'han iniciat activitats empresarials o professionals l'any natural anterior, l'import del volum d'operacions haurà d'elevar-se a l'any.
    
  • Si no s'hagueren iniciat la realització d'activitats empresarials o professionals l'any natural anterior, es podrà aplicar aquest règim especial l'any natural en curs.

 

 • El règim de l'IVA de caixa pot aplicar-se a totes les operacions realitzades en el territori d'aplicació de l'impost a excepció de:
  • Els acolliments a els règims especials simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca, de el recàrrec d'equivalència, de l'or d'inversió, aplicable als serveis prestats per via electrònica i del grup d'entitats.
  • Els lliuraments de béns exemptes d'IVA.
  • Les adquisicions intracomunitàries de béns.
  • Aquelles en les quals el subjecte passiu de l'Impost siga l'empresari o professional per a qui es realitza l'operació.
  • Les importacions i les operacions assimilades a les importacions
  • L'autoconsum de béns i serveis.

 

 • D'altra banda, serà motiu d'exclusió d'aquest règim especial:
  • Com ja hem vist, el tindre un volum d'operacions anual superior a els 2 milions d'euros
  • El fet que els cobraments en efectiu respecte d'un mateix destinatari durant l'any natural superen la quantia que s'ha determinat reglamentàriament, que és de 100.000 euros.

En tots dos casos, l'exclusió serà efectiva l'any immediat posterior al que es produïsquen aquestes circumstàncies i les empreses excloses per aquest motiu podran tornar a optar pel mateix en els exercicis successius en els quals no superen aquests límits.

 

 • Finalment cal tindre en compte que l'aplicació d'aquest criteri serà voluntària i per a poder acollir-se a aquest nou règim, l'empresa o professional haurà de sol·licitar-ho:
  • Si inicia activitat, en presentar la declaració censal de començament d'activitat (model 036 o 037)
  • Si l'activitat ja s'està exercint el mes de desembre de l'any anterior al que ha de fer efecte, modificant les seues dades censals en l'apartat relatiu al règim d'IVA que li correspon. Per tant totes aquells obligats que vulguen acollir-se al mateix en el moment en què entre en vigor (1 de gener de 2014) i estiguen desenvolupant ja la seua activitat hauran de sol·licitar-ho el pròxim mes de desembre


L'opció per l'aplicació del Règim té, d'acord amb la Llei de l'Impost, una duració mínima d'un any, prorrogable tàcitament, llevat que s'incórrega en alguna causa d'exclusió o es renuncie a la seua aplicació, i en aquest cas la renúncia, que també es fa el mes de desembre de l'any anterior anterior al que ha de fer efecte, tindria una validesa mínima de tres anys.
 

A dalt

3.- OBLIGACIONS DEL RÈGIM

Reglamentàriament s'han determinat les obligacions formals que han de complir els subjectes passius que apliquen aquest règim, en concret:
a) Respecte als llibres registre
Les empreses acollides al règim especial del criteri de caixa hauran d'incloure en les seues llibres registre de factures emeses la següent informació:

 • Les dates del cobrament parcial o total, de l'operació, amb indicació per separat de l'import corresponent, en cada cas.
 • Indicació del compte bancari o del mitjà de cobrament utilitzat, que puga acreditar el cobrament parcial o total de l'operació.

Les empreses acollides al règim especial del criteri de caixa i les empreses no acolliments però que resulten destinatàries d'operacions efectuades per aquest, hauran d'incloure en les seues llibres registre de factures rebudes la següent informació:

 • Les dates del pagament parcial o total, de l'operació, amb indicació per separat de l'import corresponent, en cada cas.
 • Indicació del compte bancari o del mitjà de pagament utilitzat, que puga acreditar el pagament parcial o total de l'operació


Aquesta nova informació complementària addicional a incloure en els llibres no impedeix que les operacions es continuen anotant en els llibres registre en els terminis generals, és a dir, quan s'expedisquen (llibre de factures emeses) o es reben (llibre de factures rebudes), les factures corresponents.

Referent a això, la nova redacció donada a l'apartat 5 de l'article 69 del Reglament de l'Impost (RIVA), estableix que les operacions a les quals siga aplicable el règim especial del criteri de caixa que hagen de ser objecte d'anotació registral hauran de trobar-se assentades en els corresponents Llibres Registre generals “en els terminis habituals ja establecids en el referit article 69 RIVA, com si a aquestes operacions no els haguera sigut aplicable aquest règim especial”, sense perjudici de les dades que hagen de completar-se en el moment en què s'efectuen els cobraments o pagaments totals o parcials de les operacions.

b) Respecte a les factures
Com el fet d'acollir-se a aquest criteri suposa també l'aplicació del mateix per a aquelles empreses destinatàries d'aquestes factures, és obligatori per a les empreses que apliquen el criteri de caixa a indicar en les seues factures i les seues còpies aquesta situació, incloent en el document l'esment expressa “régimen especial del criteri de caixa”.

Per a finalitzar aquesta apartat cal ressaltar que el termini per a l'expedició de les factures no es veu afectat per les noves regles de meritació, és a dir continua sent obligatòria l'expedició de la factura de les operacions acollides al règim en el moment de la seua realització, excepte si el destinatari de l'operació és un empresari o professional que actue com a tal. En aquest cas, l'expedició haurà de realitzar-se abans del dia 16 del mes següent a la seua realització.
 

A dalt

4.- EXIGÈNCIES DEL RÈGIM

A més de les obligacions formals reglamentàries, el criteri de caixa va exigir a les empreses que s'acullen (i fins i tot a les quals no s'acullen) un major control sobre els cobraments i pagaments. En aquesta línia, haurem de tindre en compte les següents casuístiques que requeriran que tinguem un bon sistema de gestió per a controlar correctament els nostres cobraments i pagaments i poder imputar adequadament les dates efectives de cobrament, pagament i meritació de l'impost.

RESPECTE A l'INSTRUMENT DE COBRAMENT O PAGAMENT:

 • Si en la nostra empresa realitzem els cobraments domiciliats i tenim una sèrie de pagaments que fem per aquesta via, el moment efectiu del cobrament i pagament serà aquell en el qual es genere la data valor del moviment.
 • El descompte comercial d'efectes o pagarés, portarà més complicacions ja que l'operació de descompte és un crèdit previ i la data efectiva de cobrament és el moment en el qual no es pot generar la devolució de l'efecte. Per tant, el propi descompte, és una operació financera que res té a veure amb l'exigibilitat del pagament previ ni per tant amb la meritació de la quota d'IVA. El moment efectiu del cobrament o pagament serà la data de venciment i en aquest moment, és quan es reportarà l'IVA. Aquest cas, és aplicable per als pagaments amb efectes ajornats i no podrem deduir-nos la quota d'IVA per la mera emissió de l'efecte, fins que no hàgem realitzat el pagament efectiu.
 • Un altre conflicte el tindrem en la diferència temporal d'emissió de transferències entre emissor i receptor, sobretot, en els pagaments realitzats a la fi de trimestre. Si jo emet una transferència el dia 30/06 i el meu client la rep el 01/07, l'IVA jo el puc deduir en el 2n trimestre, però el meu client, no la considerarà com cobrada fins al tercer trimestre. Aquest tipus de desfasament, provocarà una discrepància temporal en el model 347.


RESPECTE A la MODALITAT DE FACTURA:

Tenim les següents situacions:

 • Factura emesa amb venciment a dia cert: s'ha de tindre en compte l'Article 34 de la llei de Serveis, que són les 8 setmanes de marge després del pagament efectiu del client, segons venciment, ja que el client malgrat tindre carregada en el compte corrent del seu banc el rebut, lletra o pagaré, pot procedir a la seua devolució
 • Factura emesa amb diversos venciments : s'ha de tindre en compte les incidències de la situació anterior, amb l'agreujant que algun dels venciments poden ser retornats i altres no, per la qual cosa s'ha de tindre en compte la part d'IVA cobrat.
 • Factura emesa a rebre per transferència (sense data determinada): s'ignora la data exacta de venciment, havent de constar en la factura una data límit.
 • Factura impagadona: no hauria de constar en el Registre de Factures Emeses Cobrades.


Amb la finalitat de tindre un sistema homogeni, s'hauria d'adoptar el mateix criteri que per als pagaments, per tant, tot l'indicat per a les factures emeses serà vàlid també per a les factures rebudes.
 

A dalt

5.- ALTRES ASPECTES IMPORTANTS A TINDRE EN COMPTE.

Declaració d'operacions amb terceres persones -model 347-

El Reial decret 828/2013 estableix que les operacions a les quals aplicació el

 • Els subjectes passius que realitzen operacions a les quals siga aplicable el règim especial del criteri de caixa, han de fer-les constar de manera separada en la declaració d'operacions amb terceres persones (model 347), preveient-se un sistema de doble informació de les operacions, d'una banda, d'acord amb les regles generals de meritació i, per un altre, quan es produïsca la meritació d'acord amb el règim especial.
 • Els subjectes passius que realitzen operacions a les quals siga aplicable el règim especial del criteri de caixa subministraran tota la informació que vinguen obligats a relacionar en la seua declaració anual, sobre una base de còmput anual, sense que siga necessari el seu desglossament trimestral


Aquests canvis en l'elaboració del model 347 de nou incideixen no sols en els operadors acollits al Règim sinó també en els destinataris dels seus lliuraments de béns o prestacions de serveis.

Modificació de la Base Imposable.

La modificació de la base imposable per crèdits incobrables efectuada per subjectes passius que no es troben acollits al règim especial del criteri de caixa, determinarà el naixement del dret a la deducció de les quotes suportades pel subjecte passiu deutor acollit a aquest règim especial corresponents a les operacions modificades i que estigueren encara pendents de deducció.

Declaració de Concurs.

La declaració de concurs del subjecte passiu acollit al règim especial del criteri de caixa o del subjecte passiu destinatari de les seues operacions determinarà, en la data de l'acte de declaració del concurs, la meritació de les quotes repercutides i la deducció de les quotes suportades respecte de les operacions a les quals haja sigut aplicable aquest règim, que estigueren encara pendents de meritació o deducció.

Si el subjecte passiu és declarat en concurs, haurà de presentar, en els terminis generals, dues declaracions- liquidacions pel període de liquidació trimestral o mensual en el qual s'haja declarat el concurs, una referida als fets imposables anteriors a aquesta declaració i una altra referida als posteriors.

Quan la declaració-liquidació relativa als fets imposables anteriors a la declaració del concurs llance un saldo a favor del subjecte passiu, aquest saldo podrà compensar-se en la declaració-liquidació relativa als fets imposables posteriors a aquesta declaració.

En cas que el subjecte passiu no opte per la compensació referida, el saldo al seu favor que llance la declaració-liquidació relativa als fets imposables anteriors a la declaració del concurs estarà subjecte a les normes generals sobre compensació i dret a sol·licitar la devolució. En cas que el subjecte passiu opte per la indicada compensació, el saldo al seu favor que llance la declaració-liquidació relativa als fets imposables posteriors a la declaració del concurs, una vegada practicada la compensació esmentada, estarà subjecte a les normes generals sobre compensació i dret a sol·licitar la devolució

Models de declaracions tributàries

De cara a adaptar-se a les recents novetats legislatives, i més concretament en aplicació del criteri de caixa en l'IVA, es preveu que l'agència Tributària publique pròximament diferents canvis normatius que afectaran el disseny i format les declaracions tributàries periòdiques i la seua presentació.

 • El més significatiu serà la renovació del model 303 d'autoliquidació trimestral o mensual de l'Impost sobre el Valor Afegit, que es preveu s'aprove abans de finals de l'exercici 2013 i que agruparà els anteriors models 310 i 311 (Règim simplificat) i els models 370 i 371 i els fusionarà en un únic model 303.(VEURE ANNEX).
 • El nou Règim Especial de criteri de caixa de l'IVA també provocarà canvis en els models censals 036 i 037 que veuran modificats determinats apartats permetent que es notifique la inclusió o renúncia a partir de l'1 de gener de 2014 al citat règim.
 • Respecte al “temut” model 340 de declaració informativa d'operacions incloses en el llibre registre, el Reial decret 828/2013, de 25 d'octubre redueix l'àmbit subjectiu de l'obligació d'informar sobre operacions incloses en els llibres registre (model 340) als subjectes passius de l'IVA o de l'IGIC que estiguen inclosos en el registre de devolució mensual”. És a dir, el 340 serà obligatori tan sols per a les empreses inscrites en el REDEME, però no per a la resta dels subjectes passius de l'IVA.

 

A dalt

6.- CONSIDERACIONS FINALS

L'aplicació del règim especial de l'IVA amb criteri de caixa aporta als subjectes passius que decidisquen acollir-se al mateix un important avantatge financer derivada del fet que es diferirà la declaració i ingrés de les quotes de l'IVA repercutit fins al moment de cobrament efectiu de les factures i, per tant, de les citades quotes d'IVA.

 • Encara que a priori poguera semblar que aquesta circumstància implicarà, quasi automàticament, que tots els subjectes passius de l'Impost que complisquen els requisits subjectius abans esmentats sol·licitaran l'aplicació del criteri de caixa, la realitat pot ser molt diferent perquè el que al principi semblava que es convertiria en una oportunitat que ningú deixaria passar, existeixen una sèrie de consideracions que cal tindre en compte i que poden matisar aquesta afirmació.
 • Encara que es tracte d'un règim voluntari que ha de ser objecte d'opció, cal tindre en compte que qui decidisca renunciar al mateix després de la seua aplicació haurà de tindre clar que aquesta renúncia tindrà una validesa mínima de tres anys.
 • La regla de no haver d'ingressar les quotes d'IVA repercutit fins que no es produïsquen els pagaments dels clients haurà de ser també tinguda en compte pels qui opten per aquest règim especial respecte de les quotes d'IVA que hagen suportat. És a dir, els subjectes passius que opten pel criteri de caixa veuran igualment diferida la deducció de les quotes d'IVA suportat en les seues adquisicions fins al moment en què efectuen el pagament d'aquestes als seus propis proveïdors. Caldrà veure cas per cas si és interessant acollir-se al nou sistema o seguir com fins ara:
  • Per als qui el seu compte de despeses no és majoritàriament de factures amb IVA suportat, sinó de despeses de personal i altres despeses que no generen el dret a la deducció d'IVA, pot ser interessant aquest nou règim.
  • Si l'empresa repercuteix més IVA del que suporta, en general, això li beneficia i fins i tot pot obtindre estalvis financers addicionals.
  • Per als qui solen suportar més IVA del que repercuteixen pot no resultar d'interés aquest sistema. És, entre altres, el cas dels contribuents acollits al REDEME (Règim de devolució mensual) que habitualment declaren major IVA suportat que repercutit.
  • En el cas d'inici d'activitat per a autònoms i PIMES en el qual es tinguen poques factures emeses i moltes factures rebudes, és un inconvenient, atés que interessa deduir-se l'IVA com més prompte millor.
  • Si els terminis de cobrament són molt més curts que els de pagament, no és tan interessant ja que és possible que s'incórreguen en majors costos financers. Per contra, per a aquelles empreses que tinguen terminis de cobrament alts (per exemple les que treballen en un percentatge elevat per a administracions públiques), pot ser interessant aquest nou règim de l'IVA
 • Caldrà controlar dos tipus de proveïdors: els proveïdors que s'hagen acollit al criteri de caixa i els que es mantinguen en el sistema actual.
 • L'opció pel règim especial d'IVA comportarà per a totes les parts que es vegen afectades pel mateix (proveïdors i clients) un increment substancial dels costos associats al control de tot el procés de facturació, comptabilització i liquidació de l'IVA, tant per a “arrancar” les adaptacions comptables i informàtiques necessàries per a l'aplicació d'aquest nou règim, com pel sobrecost que es derivarà de la major càrrega administrativa i de personal que aquest canvi comportarà. A més, com ja hem vist, implica noves obligacions formals:
  • Obligacions per als quals s'acullen al nou criteri de caixa: Nou llibre de factures emeses informant de la data de cobrament (total o parcial) així com del mitjà de cobrament i incloure en les factures emeses l'esment “Règim Especial de criteri de caixa”.
  • Obligacions per a totes les empreses: Nou llibre de factures rebudes informant de la data de pagament (total o parcial) així com del mitjà de pagament

Finalment, es poden produir problemes seriosos en les relacions comercials existents. Imaginem el cas d'una gran empresa, que no pot recórrer al criteri de caixa, que té com a proveïdor a una pime que sí que aplica el nou model. D'una banda  no podrà deduir-se l'IVA fins que pague el deute amb aqueixa petita empresa i al mateix temps, es veurà obligat a ingressar l'IVA que repercutisca en el moment de la seua meritació, veient-se perjudicat de la pitjor manera possible en aplicar el criteri de caixa i el criteri de meritació simultàniament. A més requerirà de la necessària adequació i adaptació dels sistemes comptables i informàtics si té el seu sistema de gestió de l'IVA totalment informatitzat.
Això podria generar un problema seriós de competència si les grans empreses que no es puguen acollir a aquest règim pressionen als seus proveïdors per a mantindre el criteri de meritació o eviten fer negocis amb les PIMES i els autònoms que utilitzen el sistema de caixa i opten per altres proveïdors que no estiguen acollits a aquest règim i que els possibiliten deduir-se l'IVA en rebre la factura, com feien fins ara, la qual cosa els suposa un avantatge financer i una menor complexitat administrativa.

 

A dalt

ANNEX: PROJECTE NOU MODEL 303 PER A 2014. AEAT

 

 


El règim especial de l'IVA amb criteri de caixa (84)