Agència de col·locació autoritzada nº 1000000253
Seguix-nos en...

Entrar


Factures i tiquets

I. Obligació d'expedició de factura
II. Excepcions a l'obligació d'expedir factura
III. Possibilitat d'expedir documents substitutius: el tiquet
IV. Contingut de les factures

    Dades d'identificació de la factura
    Dades d'identificació de les parts
    Dades d'identificació de les operacions i del seu règim de tributació

V. Contingut dels tiquets
VI. Altres aspectes en relació amb l'emissió de factures

    Remissió de factures o documents substitutius
    Moneda i llengua
    Factures recapitulatives
    Duplicats de les factures o dels tiquets
    Factures o tiquets rectificatius

VII. Expedició de factura pel destinatari o per un tercer
VIII. Conservació de les factures o documents substitutius
IX. Llibres registres de l'IVA
X. Normativa aplicable
XI. Annex I

A partir de l'entrada en vigor del Reial Decret 1496/2003 i posteriorment, el Reial Decret 87/2005, les obligacions de facturació estan regulades per un nou Reglament.

En el present quadern, passarem a fer un breu repàs als aspectes més importants, amb especial incidència en aquells que amb més probabilitat afecten l'operatòria del comerciant detallista.
I. Obligació d'expedició de factura

El Reglament establix l'obligació general que incumbix a tot empresari o professional d'expedir i entregar factura per totes i cada una de les operacions que realitze en el desenrotllament de la seua activitat econòmica, inclús per aquelles que no es troben subjectes a l'Impost o les que, estant subjectes, queden exemptes.

Esta obligació és igualment exigible en relació amb els pagaments anteriors a la realització de les operacions (pagaments anticipats), excepte en el cas que corresponguen a entregues de béns amb destinació a un altre Estat membre (entregues intracomunitàries) ja que en elles el cobrament anticipat no suposa la meritació de l'Impost.

Haurà d'expedir-se factura i còpia d'esta, en tot cas, en les operacions següents:

    Quan el destinatari siga un empresari o professional que actue com a tal, amb independència del règim de tributació a què es trobe acollit l'empresari o professional que realitze l'operació.
    Quan el destinatari així ho exigisca per a l'exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.
    En les entregues a persones jurídiques que no actuen com a empresaris o professionals, amb independència que es troben establides en el territori d'aplicació de l'impost o no, i a les Administracions públiques.

Amunt
II. Excepcions a l'obligació d'expedir factura

Excepte quan el destinatari actue com a empresari o professional o en els supòsits en què expressament siga obligatori emetre factura i en els que ho demane el destinatari, no existirà obligació d'expedir factura, en les operacions realitzades per empresaris o professionals en l'exercici d'activitats a què s'aplique:

    El règim especial del recàrrec d'equivalència, excepte per les entregues d'immobles en què el subjecte passiu haja renunciat a l'exempció. També hauran de fer-lo quan en IRPF determinen els seus rendiments en règim d'Estimació Directa.
    El règim simplificat, llevat que la determinació de les quotes meritades s'efectue en atenció al volum d'ingressos. No obstant això, haurà d'expedir-se factura en tot cas per les transmissions d'actius fixos.

En l'annex I d'este Quadern es contenen els supòsits en què és obligatòria l'expedició de factura, les excepcions a esta obligació i les operacions que poden documentar-se en tiquets.

Amunt
III. Possibilitat d'expedir documents substitutius: el tiquet

Quant a la possibilitat d'emetre tiquet, com a document substitutiu de la factura, el nou Reglament manté en essència els mateixos supòsits que s'establien en la regulació anterior, tenint en compte que, en cap cas, podrà substituir-se la factura pel tiquet quan. Esta siga obligatòria.

L'obligació d'expedir factura podrà ser complida per mitjà de l'expedició de tiquet i còpia d'este en les operacions que es descriuen a continuació, quan el seu import no excedisca de 3.000 euros, IVA inclòs:

    Vendes al detall, inclús les realitzades per fabricants o elaboradors dels productes entregats.
    Vendes o servicis en ambulància.
    Vendes o servicis a domicili del consumidor.
    Transports de persones i els seus equipatges.
    Servicis d'hostaleria i restauració prestats per restaurants, bars, cafeteries, orxateries, xocolateries i establiments semblants, així com el subministrament de begudes o menjars per a consumir en l'acte.
    Servicis prestats per sales de ball i discoteques.
    Servicis telefònics prestats per mitjà de la utilització de cabines telefòniques d'ús públic, així com per mitjà de targetes que no permeten la identificació del portador.
    Servicis de perruqueria i els prestats per instituts de bellesa.
    Utilització d'instal·lacions esportives.
    Revelat de fotografies i servicis prestats per estudis fotogràfics.
    Aparcament i estacionament de vehicles.
    Lloguer de pel·lícules.
    Servicis de tintoreria i bugaderia.
    Utilització d'autopistes de peatge.
    Les que autoritze l'AEAT en relació amb sectors empresarials o professionals o empreses determinades, a fi d'evitar pertorbacions en el desenrotllament de les activitats empresarials o professionals.

No obstant el que disposa l'apartat anterior, l'obligació d'expedir factura no podrà ser complida per mitjà de l'expedició de tiquet:

    En els supòsits en els l'empresari o el professional estiga obligat, i sense excepció, a emetre factura.
    a l'expedir una factura rectificativa quan les quotes repercutides s'han determinat incorrectament o quan concorre alguna circumstància que dóna lloc a la modificació de la base imposable.

Tindrà la condició de tiquet qualsevol document que s'expedisca en els supòsits mencionats i complisca els requisits exigits per a això que posteriorment es descriuran. Serà considerat com a document substitutiu d'una factura, però en cap cas estos documents tindran la consideració de factura als efectes de considerar-lo com a document justificatiu del dret a la deducció en l'IVA.

Amunt
IV. Contingut de les factures

Les dades que ha de contindre tota factura són els següents:

1. Dades d'identificació de la factura

Les factures han de numerar-se correlativament, sense perjuí de la possibilitat d'establir sèries especials de numeració sempre que hi haja raons que ho justifiquen. A títol d'exemple de supòsits en què cap l'establiment de sèries específiques, el Reglament cita l'existència de diversos establiments des dels que s'efectuen operacions o la realització d'operacions de distinta naturalesa.

D'altra banda, hi ha una sèrie de supòsits en què l'establiment de sèries especials de numeració és obligatòria:

    Les expedides pels destinataris de les operacions o per tercers.
    Les 'autofactures'.
    Les factures rectificatives.
    Les expedides per l'adjudicatari dels béns o drets en procediments administratius i judicials d'execució forçosa.

Per un altre costat:

    ha de fer-se constar la data d'expedició de la factura
    No s'exigix en el nou Reglament la menció al lloc de la seua expedició
    En les còpies de les factures ha de fer-se constar tal condició

Amunt

2. Dades d'identificació de les parts

Han de fer-se constar en les factures el nom i cognoms, raó o denominació social completa i domicili, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions. No ha de fer-se constar el domicili del destinatari si este és persona física (consumidor final).

La consignació de les dades d'identificació del destinatari no serà obligatòria quan este no siga empresari i la contraprestació de les operacions siga inferior a 100 euros, IVA no inclòs. Este límit es podrà excepcionar en els casos que autoritze el Departament de Gestió Tributària de l'AEAT en relació amb sectors empresarials o empreses determinades, a fi d'evitar pertorbacions en el desenrotllament de les activitats empresarials.

Així mateix, s'ha d'incloure el número d'identificació fiscal amb què ha realitzat l'operació l'obligat a expedir la factura.

En relació amb el número d'identificació fiscal del destinatari, haurà de consignar-se en els casos següents:

    Entregues intracomunitàries.
    Quan el destinatari de l'operació siga el subjecte passiu de l'Impost sobre el Valor Afegit.
    Quan l'operació s'entenga realitzada en territori d'aplicació de l'Impost i l'empresari obligat a l'expedició de la factura estiga establit en el dit territori.

3. Dades d'identificació de les operacions i del seu règim de tributació

En les factures han d'incloure's:

    La descripció de les operacions documentades en elles
    Totes les dades necessàries per a la determinació de la base imposable i el seu import, incloent el preu unitari sense impost i qualsevol descompte o rebaixa que no estiga inclòs en el dit preu unitari.
    el tipus impositiu (o tipus impositius, si és el cas) aplicat i la quota tributària que, si és el cas, es repercutisca.

Si en una única factura es documenten diverses operacions, la base imposable corresponent a cada una d'elles haurà de reflectir-se de manera separada en els casos següents:

    Quan s'incloguen operacions que estiguen exemptes o no subjectes junt amb altres en què no es donen les dites circumstàncies.
    Quan es documenten les operacions en què el subjecte passiu siga el destinatari de les mateixes junt amb altres en què no es done la dita circumstància.
    Quan s'arrepleguen operacions gravades a distints tipus impositius.

D'altra banda, en el Reglament es van incorporar al contingut de les factures dos novetats d'especial rellevància respecte a la regulació anterior:

    Es fa necessari mencionar la data en què s'hagen realitzat les operacions, sempre que no coincidisca amb la data d'expedició de les factures. Per data de realització s'entén la data en què es produïsca la meritació de l'Impost.
    Quan l'operació que es documenta estiga exempta o no subjecta a l'Impost o el subjecte passiu de la mateixa siga el seu destinatari, haurà de fer-se menció en la factura de les disposicions de la Sexta Directiva o dels preceptes de la Llei de l'Impost que sustenten la dita circumstància o, almenys, indicació que l'operació està exempta o no subjecta o que el subjecte passiu de l'Impost és el destinatari de la mateixa.
    Cal tindre en compte que en el Reglament es preveu la possibilitat que el Departament de Gestió Tributària de l'AEAT autoritze, amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, que no consten totes les mencions obligatòries en les factures, sempre que l'AEAT aprecie que les pràctiques comercials o administratives d'un determinat sector d'activitat o les condicions tècniques d'expedició de les factures dificulten la consignació d'estes mencions. Estes autoritzacions només seran possibles en relació amb operacions que s'entenguen realitzades en el territori espanyol d'aplicació de l'IVA, a excepció de les entregues intracomunitàries exemptes.

En tot cas, una vegada obtinguda l'autorització, estes factures hauran de contindre, en tot cas, les mencions següents:

    Data d'expedició.
    Identitat de l'obligat a l'expedició de la factura.
    Identificació del tipus de béns entregats o de servicis prestats.
    La quota tributària o les dades que permeten calcular-la.

Finalment, el Reglament reitera que únicament té la consideració de factura completa aquella que continga totes les dades i complisca tots els requisits abans indicats, per la qual cosa la falta o incompliment d'algun d'això impossibilitarà l'exercici del dret a la deducció de la quota que s'haguera repercutit per mitjà de la factura.

Amunt
VI. Altres aspectes en relació amb l'emissió de factures

Tots els tiquets i les seues còpies hauran de contindre les dades següents:

    Número i, si és el cas, sèrie. La numeració dins de cada sèrie serà correlativa. La utilització de sèries distintes requerirà de raons que ho justifiquen.
    Serà obligatòria l'administració d'una sèrie especifica en els casos següents:
        Quan compte amb diversos establiments des dels que efectue les operacions.
        Quan realitze operacions de distinta naturalesa.
        En els expedits per tercers o per destinataris de l'operació.
        En els tiquets rectificatius
        Quan s'expedisquen tiquets i factures per a documentar les operacions realitzades en un mateix any natural, serà obligatòria una sèrie per a tiquets i una altra per a factures.
    El número d'identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o denominació social completa de l'obligat a la seua expedició.
    El tipus impositiu aplicat o l'expressió 'IVA inclòs'
    La contraprestació total

Estos documents substitutius no són aptes per a suportar l'exercici del dret a deducció ja que, d'acord amb la Llei de l'Impost, es requerix factura completa per a procedir a l'exercici del dit dret.

Amunt
VI. Altres aspectes en relació amb l'emissió de factures

1. Remissió de factures o documents substitutius

Obligació
Els originals de les factures o documents substitutius hauran de ser remesos pels obligats a la seua expedició o en nom seu, als destinataris de les operacions que en ells es documenten, a excepció de les emeses en els supòsits en què hi ha inversió del subjecte passiu.

Terminis
Les factures han d'expedir-se en el moment de realitzar-se l'operació, si bé quan el destinatari de l'operació siga un empresari podran expedir-se en el termini d'un mes des de l'esmentat moment.

En el cas de les factures recapitulatives el termini d'un mes es computa des de l'últim dia del mes natural en què s'hagen efectuat les operacions que es documenten en elles.

No obstant això, este termini d'un mes té un límit, ja que l'emissió ha de realitzar-se en tot cas abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació (trimestral o mensual) de l'impost en el curs del qual s'hagen realitzat les operacions.

Formes
L'obligació de remissió de les factures o documents substitutius podrà ser complida per qualsevol mitjà i, en particular, per mitjans electrònics, sempre que en este cas el destinatari haja donat el seu consentiment de forma expressa i els mitjans electrònics utilitzats en la transmissió garantisquen l'autenticitat de l'origen i la integritat del seu contingut.

Remissió electrònica
S'entendrà per remissió per mitjans electrònics la transmissió o posada a disposició del destinatari per mitjà d'equips electrònics de tractament, inclosa la compressió numèrica, i emmagatzemament de dades, utilitzant el telèfon, la ràdio, els mitjans òptics o altres mitjans magnètics

La garantia de l'autenticitat de l'origen i de la integritat del contingut de les factures o documents substitutius que s'hagen remés per mitjans electrònics s'acreditarà per alguna de les formes següents:

    Per mitjà d'una firma electrònica avançada.
    Per mitjà d'un intercanvi electrònic de dades (EDI).
    Per mitjà dels elements proposats amb este fi pels interessats, una vegada que siguen autoritzats per l'AEAT.

En el cas de lots que incloguen diverses factures remeses simultàniament per mitjans electrònics al mateix destinatari, els detalls comuns a les distintes factures podran mencionar-se una sola vegada, sempre que es tinga accés per a cada factura a la totalitat de la informació.

2. Moneda i llengua

Les factures poden expedir-se en qualsevol idioma. No obstant això, l'Administració Tributària podrà exigir una traducció al castellà o a una altra llengua oficial a Espanya, tant de les factures expedides com de les rebudes, quan ho considere necessari als efectes de qualsevol actuació de comprovació o investigació que puga dur a terme.

3. Factures recapitulatives

Es manté la possibilitat d'incloure en una sola factura totes les operacions realitzades per a un mateix destinatari en el termini màxim d'un mes natural.

4. Duplicats de les factures o dels tiquets

Únicament pot expedir-se un original de cada factura o tiquet. L'emissió d'un duplicat només es preveu en els casos següents:

    Quan en una mateixa entrega de béns o prestació de servicis concorregueren diversos destinataris. En este cas, haurà de consignar-se en l'original i en cada un dels duplicats la porció de base imposable i de quota repercutida a cada un d'ells.
    Pèrdua de l'original per qualsevol causa.

En cada un dels exemplars duplicats haurà de fer-se constar l'expressió 'duplicat'.

5. Factures o tiquets rectificatius

A través del Reial Decret 87/2005, s'ha flexibilitzat la regulació de la factura rectificativa, intentant donar solució als problemes que presentava Reial Decret 1496/2003 pel que es va aprovar el nou Reglament de facturació, que establia uns requisits massa estrictes que ocasionaven problemes operatius i obligaven a la modificació de sistemes informàtics.

Es preveuen tres supòsits en què ha d'emetre's factura o tiquet rectificatiu:

    Quan l'original de la factura o del document substitutiu no complisca algun (qualssevol) dels requisits exigits legalment relatius al seu contingut.
    Quan les quotes impositives repercutides s'hagueren determinat incorrectament.
    Quan concórrega qualsevol circumstància que, d'acord amb la normativa de l'impost, done lloc a una modificació de la base imposable.

L'expedició de la factura o tiquet rectificatiu hi ha d'efectuar-se tan prompte es tinga coneixement de les circumstàncies que obliguen a la seua rectificació, sempre que no hagueren transcorregut quatre anys des de la meritació de l'Impost o es van produir les circumstàncies que van motivar la modificació de la base imposable.

Sempre han d'establir-se sèries especials de numeració per a les factures rectificatives.

Quant al contingut de les factures rectificatives, han d'incloure's totes les mencions requerides amb caràcter general per a les factures i a més, han de fer-se constar les mencions següents:

    El caràcter rectificatiu de la factura.
    Dades identificatives de la factura rectificada i rectificació efectuada.
    Descripció de les causes que motiven la rectificació.

Així mateix, les factures rectificatives han de contindre, en tot cas, les dades relatives a la descripció i base imposable de les operacions, tipus impositius i quota tributària que resulten de la rectificació que, si és el cas, s'haja efectuat.

En el cas de concessió de descomptes o bonificacions per volum d'operacions i en els que ho autoritze el Departament de Gestió Tributària de l'AEAT, no és necessària la menció de les dades identificatives de les factures que es rectifiquen. En estos suposats basta la menció del període a què es referixen.

No podran emetre's notes d'abonament, en els descomptes concedits després de la realització de les operacions, a clients que no siguen empresaris o professionals ni hagueren exigit l'expedició inicialment d'una factura completa.

Les novetats introduïdes pel Reial Decret 87/2005 en la regulació de les factures i tiquets rectificatius poden resumir-se així:

    Opció de practicar rectificació en la següent
    Es permet que no s'emeta factura rectificativa, sinó practicar rectificació en què s'expedisca per un subministrament posterior, també en casos de devolució de mercaderies (abans només en devolucions d'embalatges i envasos). L'única condició per a això és que el tipus impositiu siga el mateix i, ara també és possible realitzar esta correcció encara que el saldo siga negatiu (abans només si la devolució no superava l'import de l'últim subministrament).
    Opció d'un sol document de rectificació
    Es permet rectificar diverses factures o documents substitutius en un només document de rectificació (amb la norma anterior pareixia que la rectificació de les factures s'havia de fer una a una).
    Opció de consignar directament la rectificació
    La base (i les dades i imports per a determinar-la com per exemple el preu unitari) i la quota que reflectix la factura rectificativa o document substitutiu rectificatiu, es poden consignar indicant directament la rectificació, encara que tinga signe negatiu (notes d'abonament). També es pot fer com exigia la norma antiga: consignant la base i quota resultants després de la rectificació i la rectificació efectuada.
    Indicació del període de rectificació
    S'obliga a indicar, en la factura o document substitutiu rectificatiu, el període de liquidació en què es realitzaran les operacions rectificatives si la dita rectificació obliga a presentar declaració extemporània (augment de quotes que no tinga origen en les causes modificatives de l'art. 80) o es té la possibilitat de sol·licitar devolució d'ingressos indeguts (disminució de quota repercutida).

Amunt
VII. Expedició de factura pel destinatari o per un tercer

El Reglament desenrotlla la possibilitat, continguda en la Llei de l'IVA, que l'expedició de la factura es realitze pel destinatari de l'operació o per un tercer que actuen en nom i per compte del subjecte passiu. Lògicament, esta possibilitat no altera de cap manera la responsabilitat que, per les seues obligacions tributàries, té el subjecte passiu que delega l'expedició de factures en un tercer.

En el cas que siga el destinatari de l'operació l'autoritzat a l'expedició de les factures, han de complir-se determinats requisits:

    Existència d'un acord escrit, amb caràcter previ, entre l'empresari que realitze les operacions i el destinatari de les mateixes pel qual el primer autoritze expressament al segon a l'expedició de les factures especificant les operacions a què es referix l'autorització.
    Ha de remetre's una còpia de cada factura expedida a l'empresari que realitza les operacions en el termini d'un mes des que esta s'entenga realitzada i, en tot cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en el curs del qual s'haja realitzat l'operació. Esta obligació podrà ser complida per via electrònica.
    Cada factura expedida pel destinatari de l'operació en compliment de l'acord citat ha de ser acceptada per l'empresari que realitza les operacions. S'entendrà que hi ha l'acceptació si les factures no es rebutgen de forma expressa en el termini dels quinze dies següents a la seua recepció.

L'expedició de les factures per un tercer diferent del destinatari de les operacions no se subjecta a cap requisit específic excepte el d'establiment de sèries específiques.

Amunt
VIII. Conservació de les factures o documents substitutius

Sense perjuí d'allò que s'ha establit en altres disposicions, els documents acreditatius del dret a deducció i les factures o documents substitutius expedits –todos ells amb el seu contingut original- han de conservar-se en els terminis establits en la Llei General Tributària, és a dir 4 anys.

Encara que s'obliga que siguen guardats de manera ordenada, no cal seguir un orde cronològic.

Esta obligació de conservació podrà complir-se materialment per un tercer, que actuarà en tot cas en nom i per compte de l'obligat. Serà este últim, en tot cas, el responsable del compliment de les obligacions en esta matèria.

Quant a la forma de conservació, el Reglament atorga llibertat de forma sempre que es garantisca l'accés als documents per part de l'Administració Tributària sense demora, excepte causa justificada. En particular, es contempla la possibilitat de conservació per mitjans electrònics de les factures rebudes i expedides, els justificants comptables i les còpies de les altres factures expedides.

Esta obligació pot ser complida per un tercer, que actuarà en nom i per compte del subjecte passiu. Si el tercer té la seua residència fora de la Comunitat Europea haurà de complir regles especials. Tot això, garantint la possibilitat d'accés en línia als documents per l'Administració Tributària.

Les regles bàsiques de la conservació en forma electrònica contingudes en el Reglament són:

    Ha d'assegurar-se la llegibilitat en el format original del document així com, si és el cas, de les dades associades i mecanismes de verificació de firma o altres elements autoritzats que garantisquen l'autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut.
    L'Administració pot exigir en qualsevol moment al remitent o receptor la seua transformació en llenguatge llegible.

Els documents conservats per mitjans electrònics hauran de ser gestionats i conservats per mitjans que garantisquen un accés en línia a les dades, així com la seua càrrega remota i utilització per part de l'Administració Tributària davant de qualsevol sol·licitud d'esta i sense demora injustificada. S'entén per accés complet aquell que permeta la seua visualització, busca selectiva, còpia o descàrrega en línia i impressió.
La conservació de les factures o tiquets podrà realitzar-se en qualsevol lloc que es crega oportú a condició que es pose a disposició de l'Administració Tributària a requeriment de la mateixa tota la documentació o informació sense demora injustificada.

Amunt
IX. Llibres registres de l'IVA

Junt amb la nova regulació de les obligacions en matèria de facturació continguda en el Reglament, s'han inclòs en el Reial Decret algunes modificacions en relació amb les obligacions comptables dels subjectes passius. Entre elles, destaquen:

    En el cas d'ocupació de sèries diferents, serà obligatòria la seua menció en el Llibre registre de factures expedides.
    S'incrementa de 2.253,80 euros a 6.000,00 euros l'import total conjunt corresponent a les factures o tiquets emesos l'anotació de les quals podrà substituir-se per la d'assentaments resums en què es faça constar la data, números, base imposable global, tipus impositiu i quota global de factures o tiquets numerats correlativament i expedits en la mateixa data.
    Les factures o tiquets rectificatius hauran d'anotar-se per separat en el Llibre registre de factures emeses, consignant les dades de número, data d'expedició, identificació del proveïdor, naturalesa de l'operació, base imposable, tipus impositiu i quota.
    Respecte de les factures rebudes, s'admet la utilització de sèries separades de numeració sempre que hi haja raons que ho justifiquen.
    Cal registrar en el Llibre registre de factures rebudes les factures corresponents a les entregues que donen lloc a les adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l'Impost. En este cas, haurà de consignar-se la quota tributària meritada (s'elimina, en coherència amb la supressió de l'obligació d'emetre 'autofactura' l'anotació d'estes operacions en el Llibre Registre de factures expedides).
    Podrà fer-se un assentament resum global de les factures rebudes en una mateixa data, en la que facen constar els números de les factures rebudes assignats pel destinatari, la suma global de la base imposable i la quota impositiva global, sempre que l'import total conjunt, Impost Valor Afegit no inclòs, no excedisca de 6.000 euros i que l'import de les operacions documentades en cada una d'elles no supere 500 euros, IVA no inclòs. En la regulació anterior, els dits imports eren 2.253,80 euros i 450,76 euros respectivament.

Amunt
X. Normativa aplicable

    REIAL DECRET 1496/2003, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit.
    REIAL DECRET 87/2005, de 31 de gener, pel que es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial Decret 1165/1995, de 7 de juliol, i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre

Amunt
XI. Annex I

OBLIGACIÓ D'EMISSIÓ DE FACTURES I DOCUMENTS SUBSTITUTIUS

Operacions amb factura completa en tot cas

Operacions en què la factura pot ser substituïda pel tiquet

Operacions exceptuades d'emissió de factura (excepte supòsits de la columna 1)

Quan el destinatari és un empresari

Quan el destinatari ho exigisca

Entregues intracomunitàries

Exportacions de béns, excepte les realitzades en botigues lliures d'impostos

Entregues de béns objecte d'instal·lació o muntatge

Quan el destinatari siga una persona jurídica que no actue com a empresari

Quan el destinatari siga l'Administració Pública (Estat, comunitats autònomes, Administració Local i entitats de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia)

Vendes al detall

Vendes o servicis en ambulància

Vendes o servicis a domicili del consumidor

Transports de persones i els seus equipatges

Servicis d'hostaleria i restauració

Subministrament de begudes i menjars per a consumir en l'acte

Servicis prestats per sales de ball i discoteques

Servicis telefònics prestats per mitjà de la utilització de cabines telefòniques d'ús públic, així com per mitjà de de targetes de prepagament

Servicis de perruqueria i els prestats per instituts de bellesa

Utilització d'instal·lacions esportives

Revelat de fotografies i servicis prestats per estudis fotogràfics

Aparcament i estacionament de pel·lícules

Lloguer de pel·lícules

Servicis de tintoreria i bugaderia

Utilització d'autopistes de peatge

Les autoritzades pel Departament de Gestió Tributària de l'AEAT en relació amb sectors empresarials o empreses determinades, a fi d'evitar pertorbacions en l'exercici de les seues activitats

Operacions exemptes, excepte bàsicament servicis en l'àmbit sanitari, entregues d'immobles, entregues de materials de recuperació i entregues de béns dels quals l'IVA suportat en la seua adquisició no haguera sigut deduïble en cap quantia

Realitzades per empresaris en de l'exercici d'activitats subjectes al règim especial del recàrrec d'equivalència

Realitzades per empresaris en de l'exercici d'activitats subjectes al règim simplificat, llevat que les quotes meritades es determinen en funció del volum d'ingressos

Les autoritzades pel Departament de Gestió Tributària de l'AEAT en relació amb sectors empresarials o empreses determinades, a fi d'evitar pertorbacions en l'exercici de les seues activitats

 

Amunt

962289842
Albereda Jaume I, 35 - 2ªplanta
46800 - Xàtiva
(Valencia)