Agència de col·locació autoritzada nº 1000000253
Seguix-nos en...

Entrar


La Llicència d'Activitats

La regulació de l'obertura d'activitats a la Comunitat Valenciana a partir de la Llei 6/2014

Els següents apartats pretenen oferir una certa llum a l'hora d'aclarir quins són els procediments administratius necessaris exigits per a iniciar una activitat econòmica partint de la recent regulació de la Llei 6/2014, però també considerant altres disposicions rellevants.

 

Normativa rellevant

 • Llei 30/92, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu Comú
 • LLEI 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental. (Derogada per la Llei 6/2014)
 • Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre relatiu als servicis en el mercat interior
 • Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici.
 • Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici
 • LLEI 12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat, de Mesures Urgents per a Agilitzar l'Exercici d'Activitats Productives i la Creació de l'Ocupació
 • LLEI 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
 • Decret llei 2/2012 de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana.
 • Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis.
 • DECRET LLEI 4/2012, de 29 de juny, del Consell, pel que es regulen els organismes de certificació administrativa (OCA)
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la generalitat, de Prevenció i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana (deroga a la Llei 2/2006)

 Amunt

Els distints procediments

Com a regla general, les instal·lacions i activitats se sotmeten, segons el major o menor grau de potencial incidència sobre el medi ambient, a algun dels següents instruments d'intervenció ambiental que serà desenrotllats extensament en pàgines posteriors:

a) L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA: S'exigix per a la implantació i funcionament de les activitats amb major potencial contaminant susceptibles de generar impactes considerables. En concret, per a les activitats incloses en l'annex I de la Llei 6/2014.

S'obté així la resolució escrita de l'òrgan competent de la GENERALITAT, per la que es permet, als efectes de la protecció del medi ambient i de la salut de les persones, explotar la totalitat o part d'una instal·lació, davall determinades condicions destinades a garantir que la mateixa complix l'objecte i les disposicions la llei.

b) LA LLICÈNCIA AMBIENTAL : S'exigix per a les activitats de titularitat pública o privada que, no estant sotmeses a autorització ambiental, tenen una moderada incidència ambiental que exigix el seu sotmetiment a autorització prèvia. Són les que figuren en l'annex II la Llei 6/2014 (Veure Annex 1 del present document).

S'obté així la resolució escrita de l'AJUNTAMENT en què s'ubique la instal·lació per la qual s'autoritza l'explotació de la totalitat o part d'una instal·lació o establiment.

c) LA DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL: S'exigix per a les activitats que atenent a la seua escassa incidència ambiental, no estiguen incloses ni en el règim d'autorització ambiental integrada ni en el de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l'annex III la Llei 6/2014 (Veure Annex 2 del present document) per a poder ser considerades innòcues.

La declaració responsable ambiental és un document subscrit pel titular de l'activitat, en el que informa de l'administració que iniciarà l'activitat i manifesta, davall la seua responsabilitat, que complix amb els requisits establits en la normativa ambiental per al seu exercici, que posseïx la documentació que així ho acredita i que a més es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps que dure el dit exercici, acompanyant-se la documentació que esta llei establix

d) LA COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS INNÒCUES: S'exigix per a aquelles activitats sense incidència ambiental en quant que complisquen totes les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014 (Veure Annex 2 del present document). L'incompliment d'algun dels dits criteris determinarà la inclusió de l'activitat en el règim de declaració responsable ambiental

Es tracta del document per mitjà del que el titular de l'activitat informa de l'administració pública corresponent l'inici de l'activitat així com les seues dades identificatives i la resta de requisits que siguen exigibles per a l'exercici de l'activitat.

Abans de passar a veure altres procediments específics per a una sèrie d'activitats que es regulen per normatives concretes, és convenient fer algunes consideracions rellevants relacionades amb els quatre instruments d'intervenció ambiental relacionats anteriorment:

 • Si una mateixa persona física o jurídica sol·licitara exercir diverses activitats en una mateixa instal·lació subjectant-se a diferents règims d'intervenció dels establits anteriorment, la sol·licitud haurà de tramitar-se i resoldre's en una sola autorització o llicència, havent d'aplicar-se el règim que corresponga a l'activitat amb major incidència ambiental
 • És l'administració autonòmica, a través de la Conselleria amb competències al mig ambient, la competent per a la tramitació i resolució del procediment d'autorització ambiental integrada. Són els ajuntaments els encarregats tant de la de la tramitació i resolució del procediment de llicència ambiental; com de la recepció de la declaració responsable ambiental i de la comunicació d'activitats innòcues
 • En els procediments anteriors, com a regla general, no s'exigirà la presentació de documents originals o còpies compulsades ni traduccions jurades. No obstant això, l'autoritat competent podrà demanar d'una altra autoritat competent la confirmació de l'autenticitat del document aportat.
 • Tampoc s'exigirà a qui tinga la condició d'interessat l'aportació de fotocòpies del document nacional d'identitat als efectes de comprovació de les dades d'identificació personal en aquells casos en què l'interessat preste el seu consentiment perquè l'òrgan instructor puga consultar tals dades per mitjà d'un sistema de verificació de dades d'identitat. El consentiment de l'interessat perquè les seues dades d'identitat personal i dades cadastrals de la instal·lació puguen ser consultats per este sistema, haurà de constar en la sol·licitud d'iniciació del procediment o en qualsevol altra comunicació posterior

Per a finalitzar este apartat fem referència a dos procediments més:

e) LES ACTIVITATS REGULADES PER LA LLEI 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç. En esta disposició s'establixen una sèrie de mesures específiques que es dirigixen sobretot a les xicotetes i mitjanes empreses comercials i de servicis complementaris la superfície útil de exposició i venda al públic de les quals no supera els 300 metres quadrats (veure Annex 3 del present document)

f) LES ACTIVITATS REGULADES PER LA LLEI 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (veure Annex 4 del present document) que expressament queden fora de l'aplicació de la Llei 6/2014 per tindre un procediment d'autorització específic

A l'hora de determinar per a l'interessat, persona física o jurídica, el procediment aplicable, s'haurà d'enquadrar l'activitat o activitats segons els annexos anteriorment mencionats.

 Amunt

Autoritzacions o procediments previs

El règim jurídic ambiental previst en la Llei 6/2014, que com hem vist, establix quins són els 4 instruments d'intervenció ambiental requerits a l'hora d'iniciar una activitat ,no eximix de l'obtenció d'altres autoritzacions o de la formalització de comunicacions o declaracions que, per a l'exercici de determinades activitats, vinguen exigides per la normativa de caràcter sectorial no ambiental, en particular en matèria urbanística, d'indústria, seguretat, turisme, sanitària, educativa, de patrimoni històric o cultural, laboral i comercial.

En concret, a títol informatiu, cal ressaltar:


LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

La declaració d'impacte ambiental és una fase de l'avaluació d'impacte ambiental la finalitat de la qual és pronunciar-se sobre la conveniència o no de realitzar o no un projecte des de la sola perspectiva ambiental, sense entrar en altres aspectes, però integrant-se en la decisió final sobre el projecte

Els projectes, públics o privats, sotmesos a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la normativa vigent en la matèria, hauran d'obtindre declaració d'impacte ambiental favorable amb caràcter previ a la concessió de l'autorització ambiental integrada o la llicència ambiental o, quan siga procedent, a la formalització dels restants instruments d'intervenció ambiental previstos en la llei.

En este cas, el promotor del projecte presentarà davant de l'òrgan substantiu ambiental sol·licitud, dirigida a l'òrgan ambiental, de sotmetiment del projecte a avaluació d'impacte ambiental, acompanyada d'un document inicial del projecte amb el contingut mínim i requisits formals establits en la normativa d'avaluació d'impacte ambiental de projectes

D'altra banda, quan l'activitat estiga sotmesa a llicència ambiental i requerisca de declaració d'impacte ambiental amb caràcter previ a la concessió de la llicència per l'òrgan autonòmic d'acord amb la normativa vigent en la matèria, l'estudi d'impacte ambiental serà sotmés, dins del procediment de llicència ambiental, i conjuntament amb el projecte, al tràmit d'informació pública i la resta d'informes establits en el dit procediment.

L'INFORME URBANÍSTIC MUNICIPAL

Respecte a altres pronunciaments no ambientals, s'exigix, tal com determina la normativa bàsica estatal, la compatibilitat urbanística del projecte, que s'acredita per mitjà de l'emissió de l'informe urbanístic municipal per part de l'ajuntament

Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud o formulació dels instruments d'intervenció ambiental regulats per la Llei 6/2014, és preceptiu sol·licitar de l'ajuntament del municipi en què vaja a ubicar-se la instal·lació, l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals relatives al mateix.

Amb la sol·licitud d'este informe urbanístic municipal hauran d'acompanyar-se els documents següents:

a) Pla georreferenciat per al supòsit d'autorització ambiental integrada o pla d'emplaçament per a la resta d'instruments d'intervenció ambiental, en el que figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada.

b) Memòria descriptiva de la instal·lació i de l'activitat amb les seues característiques principals.

c) Necessitat ús i aprofitament del sòl.

d) Requeriments de la instal·lació respecte als servicis públics essencials.

El dit informe, que serà vinculant quan siga negatiu, haurà d'emetre's en el termini màxim d'un mes des de la seua sol·licitud. En el cas que l'informe no s'emetera en el termini assenyalat, podrà presentar-se còpia de la sol·licitud del mateix junt amb la sol·licitud d'autorització ambiental integrada. En el supòsit d'activitats subjectes als restants instruments d'intervenció ambiental regulats en la Llei 6/2014, serà suficient que l'interessat indique la data en què va ser sol·licitat.

L'informe urbanístic municipal s'acompanyarà en tot cas de certificat subscrit pel secretari/a de la corporació amb el vistiplau del/de l'alcalde/el seu president/a de l'ajuntament en el qual es contindrà pronunciament expresse sobre la compatibilitat o incompatibilitat urbanística del projecte amb el planejament urbanístic.

L'informe urbanístic municipal és independent de la llicència urbanística o de qualsevol altra llicència o autorització exigible en virtut del que establix la normativa urbanística o d'ordenació de l'edificació.

LA DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI (DES)

En el supòsit que el projecte vaja a emplaçar-se en sòl no urbanitzable comú s'exigix per a la implantació de determinats usos i activitats promogudes pels particulars l'obtenció prèvia de declaració d'interés comunitari (DES) o, si és el cas, la llicència urbanística municipal en relació amb els usos i aprofitaments urbanístics, amb caràcter previ a la sol·licitud d'autorització o llicència ambiental dictada per l'òrgan autonòmic competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme.

 Amunt

L'autorització ambiental integrada

Com ja hem vist, la Llei 6/2014 limita l'autorització ambiental integrada, en tant que règim més estricte, als projectes amb major potencial contaminant susceptibles de generar impactes considerables..

L'òrgan amb competències. (d'ara en avant òrgan substantiu ambiental) per a l'atorgament de l'autorització ambiental integrada serà el competent per a la inscripció, gestió i manteniment del Registre Ambiental d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana

Esta autorització precedirà a la construcció, muntatge o trasllat de les instal·lacions, i s'adaptarà a les modificacions que es produïsquen en estes


Sol·licitud

Una vegada sol·licitades les autoritzacions o comunicacions prèvies que procedisquen previstes en l'apartat 4, el procediment d'autorització ambiental integrada s'iniciarà amb la presentació de sol·licitud dirigida a l'òrgan ambiental autonòmic competent, acompanyant-se, com a mínim, de la documentació següent:

 

 • Projecte bàsic d'activitat, redactat i subscrit per tècnic competent identificat i visat pel col·legi professional corresponent quan legalment resulte exigible.
 • Estudi d'impacte ambiental
 • Informe urbanístic municipal, o còpia de la sol·licitud del dit informe quan no s'haguera emés en termini.
 • Declaració d'interés comunitari (DES) quan el projecte vaja a ubicar-se en sòl no urbanitzable i siga exigible d'acord amb la normativa urbanística.
 • Si és el cas, la documentació exigida per la legislació d'aigües per a l'autorització d'abocaments a les aigües continentals i sistema integral de sanejament, i per la legislació de costes per a l'autorització d'abocaments des de terra al mar.
 • Quan procedisca, la documentació exigida per la normativa vigent en matèria de residus i sòls contaminats, contaminació atmosfèrica, contaminació acústica i altres normes sectorials aplicables.
 • En el cas d'activitats o instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel que s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència haurà de presentar-se amb la sol·licitud d'autorització ambiental integrada el pla d'autoprotecció.
 • Si és el cas, certificat de verificació de la documentació

De presentar-se la documentació en paper, s'adjuntarà còpia digitalitzada en suport informàtic de la totalitat de la documentació tècnica aportada

Informació pública

Una vegada completada la documentació, s'obrirà un període d'informació pública de trenta dies, a fi que qualsevol persona física o jurídica puga examinar l'expedient o la part del mateix que s'acorde.

Els suggeriments que es presenten no donen lloc a la condició d'interessat, ni dret a una resposta raonada de manera individualitzada, si bé hauran de ser tingudes en consideració per l'òrgan competent a l'hora de resoldre la sol·licitud.

Sol·licitud d'informes addicionals

Per part de l'òrgan autonòmic competent en la tramitació i una vegada conclòs el tràmit d'informació pública:

 • Quan el projecte es trobe sotmés a avaluació d'impacte ambiental, es remetrà a l'òrgan ambiental còpia de l'expedient, junt amb les al·legacions rebudes, acompanyat, si és el cas, de les observacions que crega oportunes, a fi de que es formule declaració d'impacte ambiental en el termini màxim de 2 mesos des de la recepció de l'expedient. Si la declaració d'impacte ambiental fóra desfavorable, l'òrgan substantiu ambiental dictarà una resolució motivada denegant l'autorització ambienta integrada i posant fi al procediment.
 • Si és el cas, l'òrgan substantiu ambiental sol·licitarà simultàniament informe els òrgans que hagen de pronunciar-se sobre les matèries de la seua competència, remetent a este efecte als dits òrgans còpia de la documentació pertinent, junt amb les al·legacions i observacions realitzades que afecten l'àmbit de les seues competències. La falta d'emissió en termini dels dits informes no impedirà la tramitació de l'expedient d'autorització ambiental integrada, si bé els emesos fora de termini i rebuts abans de dictar-se la proposta de resolució hauran de ser tinguts en consideració quan es formule esta. Quan estos informes siguen l'òrgan substantiu ambiental dictarà una resolució motivada denegant la dita autorització. Ambiental integrada
 • Seran igualment preceptius aquells informes que tinguen expressament atribuït el dit caràcter en la legislació sectorial d'aplicació i seran vinculants en els termes previstos en la mateixa
 • L'òrgan substantiu ambiental sol·licitarà amb caràcter preceptiu informe de l'ajuntament en el territori del qual vaja a ubicar-se la instal·lació o activitat, sobre les matèries de la seua competència, havent d'emetre's en el termini de trenta dies des de la recepció de la petició. De no emetre's l'informe en el termini assenyalat es prosseguiran les actuacions. No obstant això, l'informe emés fora de termini però rebut abans de dictar una resolució haurà de ser valorat per l'òrgan competent per a resoldre l'autorització ambiental integrada.
 • En el cas que l'activitat estiga afectada pel Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel que s'establixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, o norma que ho substituïsca, l'òrgan substantiu ambiental sol·licitarà amb caràcter preceptiu l'emissió d'informe l'òrgan autonòmic competent en matèria d'accidents greus. L'informe haurà d'emetre's en el termini d'un mes des de la recepció de la documentació.
 • Quan es tracte d'establiments en què vagen a estar presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 3 de les parts 1 i 2 de l'annex I del reial decret mencionat, se sol·licitarà del dit òrgan l'avaluació de l'informe de seguretat i el pronunciament sobre les condicions de seguretat de l'establiment o indústria. El dit pronunciament haurà de ser emés en el termini màxim de 6 mesos des de la recepció de la documentació. L'informe serà vinculant quan siga desfavorable, així com quant als condicionaments necessaris que establisca en l'àmbit de les seues competències.

 

En tot cas, l'òrgan competent en la tramitació podrà demanar tots els informes se que consideren necessaris o determinants per a resoldre, fonamentant en la petició d'informe la conveniència de reclamar-los. En el cas que l'òrgan amb competències sobre la matèria informe desfavorablement, el dit informe tindrà caràcter vinculant en el procediment d'autorització ambiental integrada, determinant la denegació de la mateixa.


Com s'aprecia la duració del procediment està molt condicionada a les particularitats sectorials i específiques de la pròpia activitat que poden exigir o no la sol·licitud d'informes preceptius i/o complementaris.

Tràmit d'audiència

Immediatament abans de l'elaboració de la proposta de resolució, es donarà audiència als interessats perquè, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, al·leguen el que estimen convenient i presenten, si és el cas, la documentació que consideren procedent.

Conclosa la tramitació, l'expedient serà remés a la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat perquè efectue dictamen ambiental del projecte i eleve la proposta de resolució a l'òrgan competent per a resoldre.

La comissió podrà acordar la necessitat fer modificacions en el projecte o la necessitat aportar documentació addicional rellevant per a poder atorgar-se l'autorització. En este cas, l'òrgan ambiental ho posarà de l'interessat perquè realitze les modificacions oportuna o aportació la documentació necessària en els termes i en el termini que s'indique atenent a la complexitat de la documentació a presentar.

La resolució de l'autorització ambiental integrada es dictarà en el termini màxim establit per la normativa bàsica estatal en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació, comptant-se el dit termini des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a resoldre. Transcorregut el termini establit sense que s'haja notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud presentada.

Publicitat i notificació

L'òrgan competent notificarà la resolució de l'autorització ambiental integrada als interessats, a l'ajuntament on s'ubique la instal·lació, als distints òrgans que hagueren emés un informe vinculant i, si és el cas, a l'òrgan competent per a atorgar les autoritzacions substantives

La resolució per la qual s'haguera atorgat l'autorització ambiental integrada serà objecte de publicació per mitjà d'una ressenya o anunci de la mateixa en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, indicant la direcció de la pàgina Web en què podrà consultar-se el seu contingut.

Inici de l'activitat

Una vegada atorgada l'autorització ambiental integrada, i finalitzada, si és el cas, la construcció de les instal·lacions i obres, el titular disposarà d'un termini de cinc anys o el que, si és el cas, establisca la normativa bàsica estatal, per a iniciar l'activitat, llevat que en l'autorització s'establisca un termini distint.

No podrà iniciar-se l'activitat sense que el titular present una declaració responsable, davant de l'administració autonòmica corresponent indicant la data d'inici de l'activitat i el compliment de les condicions fixades en l'autorització.

La declaració es formalitzarà d'acord amb el model que a este efecte es trobe disponible en la pàgina Web de la Conselleria amb competències en matèria de medi ambient, i s'acompanyarà de la documentació següent:

a) Certificat emés per tècnic competent de l'execució del projecte, en la que s'especifique que la instal·lació i activitat s'ajusten al projecte tècnic aprovat.

b) Certificat i informe emés per entitat col·laboradora de l'administració en matèria de qualitat ambiental acreditatiu del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental integrada.

L'administració disposarà del termini màxim d'un mes des de la presentació de la declaració responsable per a verificar la documentació presentada i/o efectuar oposició o inconvenients. Transcorregut el dit termini sense manifestació en contra de l'òrgan substantiu ambiental, podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat.

Amunt

La llicència ambiental

La Llei 6/2014 que deroga definitivament el Decret 54/1990, de 26 de març, del Consell, pel que s'aprova el nomenclàtor d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, establix que en este procediment s'inclouen totes les activitats públiques o privades que, no estant subjectes a autorització ambiental integrada, per la seua incidència en el medi ambient, han de sotmetre's obligatòriament a algun règim d'intervenció preventiva ambiental de competència municipal (veure annex 1 del document).

En el dit procediment s'inclou un tràmit de dictamen ambiental que ha de precedir a l'atorgament de la llicència ambiental, dictamen que:

 • En el cas de municipis amb població de dret igual o superior a 50.000 habitants ho ha d'emetre el propi ajuntament
 • En el cas dels ajuntaments amb població de dret inferior a 50.000 i igual o superior a 10.000 habitants que no tinguen mitjans personals i tècnics precisos per a la seua emissió es preveu, amb caràcter excepcional, que es puga sol·licitar la seua emissió per la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat
 • Per als municipis de població inferior a 10.000 habitants el dictamen ambiental ho emet la mencionada comissió, llevat que se sol·licite la delegació de l'exercici de la dita competència en el cas que s'acredite disposar dels mitjans personals i tècnics suficients.

El dictamen ambiental ha de completar-se amb el pronunciament del corresponent ajuntament en les matèries de la seua competència.

Sol·licitud

Una vegada realitzades les actuacions prèvies o concessions prèvies, o formalització d'altres instruments, exigides per la normativa sectorial que procedisquen (previstes en l'apartat 4) i que s'acompanyaren a la sol·licitud, el procediment de llicència ambiental s'iniciarà amb la presentació de sol·licitud de llicència ambiental davant de l'ajuntament en què vaja a desenrotllar-se l'activitat

La sol·licitud s'acompanyarà, com a mínim, de la següent documentació, sense perjuí de què puguen establir els ajuntaments per mitjà d'ordenança:

 • Projecte d'activitat, redactat i subscrit per tècnic competent identificat, i visat pel col·legi professional corresponent, quan legalment siga exigible
 • Estudi d'impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d'impacte ambiental
 • Informe urbanístic municipal o indicació de la data de la seua sol·licitud.
 • Declaració d'interés comunitari quan procedisca.
 • Estudi acústic conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, o el corresponent de la norma que ho substituïsca.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió als efectes del tràmit d'informació pública.
 • Si és el cas, certificat de verificació de la documentació.

En tot cas, de presentar-se la documentació en paper, s'adjuntarà còpia digitalitzada en suport informàtic de la totalitat de la documentació tècnica aportada.

Així mateix s'acompanyarà a la sol·licitud, quan procedisca, la següent documentació per a la seua valoració per l'ajuntament en l'àmbit de les seues competències:

 • Els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s'establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, o norma que ho substituïsca.
 • Pla d'autoprotecció per a les instal·lacions afectades pel Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel que s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència, o norma que ho substituïsca.
 • Quan es tracte d'instal·lacions subjectes al Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel que s'establixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa vigent en la matèria.
 • En el cas que siga necessària la realització d'obres, haurà d'acompanyar-se el corresponent projecte que serà tramitat conjuntament amb la llicència ambiental, a fi de comprovar que estes s'executen i desenrotllen d'acord amb la normativa vigent.

L'ajuntament verificarà formalment la documentació presentada, en el termini de 20 dies, per a comprovar si s'ajusta als requisits establits, sense perjuí de la verificació prèvia per mitjà de certificació quan s'hagen formalitzat els corresponents convenis a este efecte entre l'ajuntament i els col·legis professionals o corporacions de dret públic corresponent, o l'adhesió als convenis que haguera firmat la Generalitat.

En cas d'apreciar-se alguna deficiència o insuficiència en la documentació presentada, concedirà al sol·licitant un termini, que no podrà excedir 15 dies, en funció de les característiques i complexitat de la documentació requerida, perquè la complete o esmene, amb indicació que, si així no es fera, se li tindrà per desistit de la sol·licitud, arxivant-se les actuacions

Informació pública i audiència a limítrofs

L'ajuntament sotmetrà l'expedient a informació pública per mitjà de la inserció d'un anunci en el tauler d'edictes i publicació en la pàgina Web de l'ajuntament per un termini no inferior a 20 dies, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i els que ho consideren convenient, formulen les al·legacions que estimen oportunes.

Quan l'activitat projectada estiga sotmesa a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la normativa vigent en la matèria, el tràmit d'informació pública serà únic per als dos procediments i tindrà una duració no inferior a trenta dies. Haurà de ser objecte, a més, de publicació en el butlletí oficial de la província respectiva.

L'estudi d'impacte ambiental i una còpia del projecte, junt amb les al·legacions presentades, es remetran a l'òrgan ambiental autonòmic competent per a pronunciar-se en matèria d'impacte ambiental, i en la seua tramitació i efectes es regirà pel que establix la normativa vigent en esta matèria.

Així mateix, als veïns limítrofs al lloc on s'haja d'emplaçar l'activitat, se'ls dirigirà notificació personal en què li'ls indicarà el lloc en què tindran a la seua disposició l'expedient complet, concedint-se un termini no inferior a deu dies, per a consulta i formulació de les al·legacions que consideren pertinents.

Sol·licitud d'informes addicionals

Una vegada conclòs el tràmit d'informació pública i audiència a limítrofs, l'ajuntament sol·licitarà als òrgans que hagen de pronunciar-se sobre les matèries de la seua competència els informes que resulten preceptius d'acord amb la present llei o a la normativa sectorial d'aplicació en funció de l'activitat objecte de llicència, remetent a este efecte als dits òrgans còpia de la documentació pertinent, junt amb les al·legacions i observacions realitzades que afecten l'àmbit de les seues competències.

 • En el supòsit d'instal·lacions subjectes al Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel que s'establixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, l'ajuntament remetrà a l'òrgan autonòmic competent en matèria d'accidents greus la documentació presentada a este efecte per l'interessat i sol·licitarà l'emissió d'informe, preceptiu, que haurà d'emetre's en el termini d'un mes des de la recepció de la documentació
 • Quan es tracte d'establiments en què vagen a estar presents substàncies perilloses se sol·licitarà del dit òrgan l'avaluació de l'informe de seguretat i el pronunciament sobre les condicions de seguretat de l'establiment o indústria. El dit pronunciament, de caràcter preceptiu, haurà de ser emés en el termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la documentació.
 • Així mateix, podrà sol·licitar els informes que considere necessaris per a resoldre sent vinculants aquells informes preceptius que tinguen expressament atribuït el dit caràcter per la normativa sectorial.

Els informes hauran de ser emesos en els terminis legalment establits. De no emetre's en termini, es podran prosseguir les actuacions siga quin siga el caràcter de l'informe sol·licitat, excepte en els supòsits d'informes preceptius que siguen determinants per a la resolució del procediment, i en este cas es podrà interrompre el termini dels tràmits successius.

Els informes preceptius emesos fora de termini i rebuts abans de dictar-se la proposta de resolució, hauran de ser tinguts en consideració quan es formule esta. Quan estos informes siguen vinculants i impedisquen l'atorgament de la llicència ambiental, l'ajuntament dictarà una resolució motivada denegant la dita autorització.

Resolució

El termini màxim per a resoldre i notificar la llicència ambiental serà de sis mesos, a comptar de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'ajuntament competent per a resoldre. Transcorregut el dit termini sense que s'haja notificat resolució expressa, podrà entendre's estimada la sol·licitud presentada

La llicència ambiental s'atorgarà per període indefinit, sense perjuí de la seua possible revisió

Inici de l'activitat

Una vegada obtinguda la llicència ambiental i finalitzada, si és el cas, la construcció de les instal·lacions i obres, com a requisit previ a l'inici de l'activitat, haurà de presentar-se comunicació de posada en funcionament acompanyada dels documents necessaris que acrediten el compliment dels requisits per a l'exercici de l'activitat.

La comunicació de posada en funcionament de l'activitat es presentarà davant de l'ajuntament que haguera atorgat la llicència ambiental i es formalitzarà d'acord amb el model que a este efecte establisca l'ajuntament i en defecte d'este, amb el que amb caràcter general es pose a disposició en la pàgina Web de la Conselleria amb competències en matèria de medi ambient.

La comunicació s'acompanyarà de certificat emés per tècnic competent de l'execució del projecte, en el que s'especifique que la instal·lació i activitat s'ajusten al projecte tècnic aprovat.

L'ajuntament disposarà del termini d'un mes des de la presentació de la comunicació per a verificar la documentació presentada i girar visita de comprovació de l'adequació de la instal·lació a les condicions fixades en la llicència ambiental.

Del resultat de la comprovació s'emetrà un informe:

 • Si d'este es deriva la inadequació amb el contingut de la llicència atorgada, l'ajuntament requerirà a l'interessat perquè procedisca a la correcció dels defectes advertits, atorgant termini a este efecte en funció de les deficiències a esmenar, no podent-se iniciar l'activitat fins que existisca pronunciament expresse de conformitat per part de l'ajuntament.
 • Si no es detecta inadequació amb el contingut de la llicència ambiental, s'emetrà un informe de conformitat, podent iniciar-se l'exercici de l'activitat.

Transcorregut el termini d'un mes sense que s'efectue visita de comprovació per l'ajuntament, podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat. No obstant això, en substitució de la visita de comprovació, els ajuntaments podran optar per exigir que es presente certificat expedit per entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental (OCA) que acredite l'adequació de la instal·lació a les condicions fixades en la llicència ambiental

Amunt

La declaració responsable ambiental

S'inclouen en el règim de declaració responsable ambiental les activitats que no estiguen sotmeses, atenent a la seua escassa incidència ambiental, ni al règim d'autorització ambiental integrada ni de llicència ambiental, i que no puguen considerar-se innòcues per no complir alguna de les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014 (Veure annex 2 del present document).

Amb la declaració responsable ambiental la Llei pretén:

a) Possibilitar que els operadors econòmics puguen iniciar l'exercici de les activitats sense necessitat autorització o un altre acte administratiu previ atorgat per l'administració, atenent a l'escassa incidència ambiental de les activitats incloses en este règim.

b) Substituir el control previ administratiu per un control expost a partir que s'inicie l'exercici de l'activitat.

No obstant això, la falta d'acte administratiu previ en estos supòsits no impedix a l'administració pública l'exercici de les seues funcions de vigilància i control a posteriori i, en cas de falta de presentació o inexactitud de les dades o documents, dictar una resolució que impossibilite continuar amb l'exercici de l'activitat afectada des del moment que es tinga constància de tals fets.

Sol·licitut

Amb anterioritat a la presentació davant de l'ajuntament de la declaració responsable ambiental, els interessats hauran d'haver efectuat, d'acord amb el que establix la normativa en vigor, les obres i instal·lacions elèctriques, acústiques i de seguretat industrial i la resta de que resulten procedents en funció de l'activitat a desenrotllar

Així mateix s'ha d'haver obtingut les autoritzacions o haver formulat les comunicacions que, si és el cas, siguen legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable a l'activitat. En concret, per a les activitats incloses en el règim de declaració responsable ambiental, la prevenció ambiental es Du a terme, acompanyant-se, entre altres documents, certificació emesa per tècnic competent en què s'especifique l'adequació de la instal·lació a l'activitat que vaja a desenrotllar-se, i el compliment dels requisits establits per la normativa sectorial d'aplicació. Això amb la finalitat de dotar als interessats de totes les garanties jurídiques necessàries perquè l'exercici de l'activitat no quede posteriorment paralitzada en virtut de la vigilància i control posterior de l'activitat per part de l'autoritat municipal o autonòmica i derivar en el tancament de l'activitat per incompliment dels requisits sectorials d'aplicació.

La declaració responsable ambiental es formalitzarà d'acord amb el model que a este efecte es trobe disponible en la pàgina Web del corresponent ajuntament o, si no n'hi ha, amb el que amb caràcter general pose a disposició la Conselleria competent al mig ambient.

En la declaració responsable l'interessat manifestarà davall la seua responsabilitat que complix amb els requisits establits en la normativa ambiental per a l'exercici de l'activitat que es disposa a iniciar, que posseïx la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant tot el període de temps que dure l'exercici de l'activitat.

L'ajuntament podrà incloure en el contingut de la declaració responsable ambiental la manifestació expressa de compliment d'altres requisits que, encara que no estrictament ambientals, vinguen legalment exigits per al funcionament de l'activitat, sense perjuí del que establisca la normativa sectorial d'aplicació.

La declaració responsable ambiental, degudament subscrita per l'interessat, ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Memòria tècnica descriptiva de l'activitat.

b) Certificació subscrita per tècnic competent, degudament identificat, acreditativa que les instal·lacions complixen amb totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per a poder iniciar l'exercici de l'activitat.

Inici de l'activitat

 • La presentació de la declaració responsable ambiental amb la documentació indicada en l'article anterior permetrà a l'interessat l'obertura i inici de l'activitat transcorregut el termini màxim d'un mes des de la dita presentació.
 • Durant el dit termini l'ajuntament podrà verificar la documentació presentada i, si és el cas, requerir la seua esmena, així com efectuar visita de comprovació a la instal·lació.
 • Si amb anterioritat al venciment del dit termini s'efectuara comprovació pels servicis tècnics municipals alçant-se acta de conformitat, la declaració responsable produirà efectes des de la dita data.
 • En cas d'incompliment degudament constatat, o en el supòsit d'haver-se detectat en la visita de comprovació deficiències insubsanables, l'ajuntament dictarà una resolució motivada de cessament de l'activitat, amb audiència prèvia de l'interessat.
 • Transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la declaració responsable ambiental sense efectuar-se visita de comprovació o, realitzada esta, sense oposició o inconvenient per part de l'ajuntament, l'interessat podrà procedir a l'obertura i inici de l'activitat.

D'altra banda, l'interessat podrà sol·licitar el certificat de conformitat amb l'obertura. L'ajuntament vindrà obligat a emetre el mateix en el termini màxim d'un mes.

Amunt

La comunicació d'activitats innòcues

Quedaran subjectes al règim de comunicació d'activitats innòcues, aquelles activitats que no tenen incidència ambiental, considerant-se com a tals les que complisquen totes les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014 (Veure annex 2 del present document). No obstant això, els ajuntaments podran regular en els seus ordenances les activitats que tinguen la consideració d'innòcues i que per tant estiguen subjectes a este règim.

El règim de comunicació d'activitats innòcues té com a finalitat possibilitar als operadors econòmics l'exercici d'una activitat sense necessitat autorització o un altre acte administratiu previ per part de l'administració, atenent a la seua nul·la incidència ambiental.

La falta d'acte administratiu previ en estos supòsits no impedix a l'administració pública l'exercici de les seues funcions de vigilància i control a posteriori i, en cas de falta de presentació o inexactitud de les dades o documents, dictar una resolució que impossibilite continuar amb l'exercici de l'activitat afectada des del moment que es tinga constància de tals fet.

Sol·licitud i inici de l'activitat

La comunicació d'activitats innòcues podrà formular-se una vegada acabades les obres i les instal·lacions necessàries, i obtingudes, si és el cas, les autoritzacions o altres mitjans d'intervenció que procedisquen.

Es formalitzarà d'acord amb el model que a este efecte es trobe disponible en la pàgina Web del corresponent ajuntament o, si no n'hi ha, el que amb caràcter general pose a disposició la Conselleria competent al mig ambient.

La comunicació d'activitats innòcues es presentarà davant de l'ajuntament en què vaja a realitzar-se l'activitat i produirà efectes des de la seua presentació. Una vegada presentada podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat, sense perjuí de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les administracions públiques.

L'administració podrà comprovar, en qualsevol moment, la veracitat de totes les dades i documents aportats, així com el compliment dels requisits que la normativa aplicable exigisca per a l'exercici de l'activitat

Potestativament, l'interessat podrà sol·licitar de l'ajuntament la consignació en la comunicació presentada o per mitjà de certificat exprés, la conformitat de l'administració.

Amunt

Activitats previstes en la Llei 12/2012 de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis.

La publicació el BOE del 27 de desembre de la Llei 12/2012 establia, entre altres, una sèrie de mesures l'objectiu de la qual era el de “reduir les càrregues administratives que dificulten el comerç i, d'un altre, dinamitzar el sector permetent un règim més flexible d'obertures”.

Per mitjà d'esta llei s'eliminen tots els supòsits d'autorització o llicències municipals prèvies lligades a establiments comercials i de servicis amb una superfície útil d'exposició i venda al públic que no supere els 300 metres quadrats. (Veure annex 3 del present document). Se substituïx l'autorització per un règim de control expost basat en una declaració responsable. El control administratiu passarà a realitzar-se de forma posterior a la declaració responsable o comunicació prèvia aplicant-se el règim sancionador vigent.

La flexibilització s'estén també a totes les obres. No serà exigible llicència o autorització prèvia per a la realització de les obres lligades al condicionament dels locals per a exercir l'activitat comercial quan no requerisquen de la redacció d'un projecte d'obra de conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.

La declaració responsable, o la comunicació prèvia, haurà de contindre una manifestació explícita del compliment d'aquells requisits que resulten exigibles d'acord amb la normativa vigent, inclòs estar en possessió del projecte firmat per tècnic competent en el cas que les obres que s'hagueren de realitzar així ho requerisquen segons el que establix la Llei 38/1999, de 5 de novembre

Quan es concedisca la llicència preceptiva o es presente la declaració responsable o la comunicació prèvia o quan, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat encara aquella o presentat estes, s'inicie la construcció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació provisional a compte, determinant-se la base imposable en funció del pressupost presentat pels interessats.

Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i tenint en compte el seu cost real i efectiu, l'ajuntament, per mitjà de l'oportuna comprovació administrativa, modificarà, si és el cas, la base imposable a què es referix l'apartat anterior practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si és el cas, la quantitat que corresponga.

La Llei 12/2012 també establix la no-subjecció a llicència els canvis de titularitat de les activitats comercials i de servicis. En estos casos serà exigible comunicació prèvia a l'administració competent només als efectes informatius.

En tot cas, el declarant sempre haurà d'estar en possessió del justificant de pagament del tribut corresponent quan siga preceptiu.

Per a finalitzar este apartat és important realitzar dos consideracions:

 • D'una banda la reforma prevista en la Llei 12/2012 establix un mínim comú denominador per a tot l'Estat sense perjuí que les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seues competències, puguen regular un règim de més abast en l'eliminació de qualsevol tipus de control previ.
 • D'una altra, des del nostre punt de vista, la Llei establix un llistat d'activitats comercials i de servicis no subjectes a llicència o autorització prèvia (Veure annex 3 del present document), però per a la delimitació de si correspon el procediment de declaració responsable o comunicació prèvia, considerem que caldrà ajustar-se a allò que s'ha regulat en la Llei 6/2014, en concret al compliment o no dels requisits establits en el seu annex III (Veure annex 2 del present document)

 

Amunt

Activitats subjectes a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics

La Llei 6/2014 establix l'exclusió del seu àmbit de regulació als espectacles públics, activitats recreatives i establiments oberts a la pública concurrència subjectes a la Llei d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Valenciana, que es regiran per la seua normativa específica per disposar d'un procediment propi que ja inclou els aspectes de caràcter ambiental.

En el seu preàmbul s'establix que:

“...L'administració està obligada a facilitar les expectatives emprenedores de les persones, a dotar de fluïdesa al procediment i a minimitzar les traves que puguen condicionar, en excés, l'obertura d'un establiment públic o l'organització d'un espectacle o activitat recreativa...”

A partir de l'entrada en vigor de la Llei 14/2010 s'establix la substitució del règim d'autorització administrativa, per un model basat en la declaració responsable del titular o prestador. De fet, este últim passa a ser el règim general per a l'obertura d'establiments públics, quedant el règim d'autorització només per a supòsits específics en què, objectivament, per qüestions d'aforament o per les seues condicions intrínseques, existisca una especial situació de risc.

La Llei 14/2010 considera com a declaració responsable al document subscrit per un titular o prestador en què manifesta, davall la seua responsabilitat, que complix amb els requisits establits en la normativa vigent per a l'organització d'un espectacle públic o activitat recreativa i/o per a l'obertura d'un establiment públic, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant la vigència d'aquells.

La declaració responsable, efectuada d'acord amb el que establix la llei, habilita, d'acord amb els requisits procedimentals que preveu i després veurem, per a l'exercici dels espectacles públics i activitats recreatives indicats en ella. P

D'un altre costat, també es contempla el canvi de titularitat sense més tràmit que una declaració formal davant de l'ajuntament.

Activitats subjectes

La Llei establix el seu àmbit d'aplicació el seu annex (Veure annex 4 del present document) proporcionant el el llistat d'activitats subjectes a la seua regulació, tenint en compte que, en funció del que disposa la Llei, s'entendrà per:

a) Activitats recreatives: aquelles que congreguen a un públic que acudix amb l'objecte principal de participar en l'activitat o rebre els servicis que els són oferits per l'empresa amb fins d'oci, entreteniment i diversió.

b) Establiments públics: locals en què es realitzen els espectacles públics i les activitats recreatives, sense perjuí que els dits espectacles i activitats puguen ser desenrotllats en instal·lacions portàtils, desmuntables o en la via pública

Sol·licitud i procediment

Per a desenrotllar qualsevol de les activitats previstes en l'àmbit d'aplicació de la Llei 14/2010 serà necessària la presentació, davant de l'ajuntament del municipi de què es tracte, d'una declaració responsable en què, almenys, s'indique:

 • la identitat del titular o prestador
 • Ubicació física de l'establiment públic
 • Activitat recreativa o espectacle públic oferit
 • Manifestació que es complix amb tots els requisits tècnics i administratius per a procedir a l'obertura del local i i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps en què l'activitat comercial siga exercida

Junt amb la declaració responsable s'haurà d'aportar, com a mínim, la documentació següent:

 • Còpia del projecte de l'obra i activitat firmada per tècnic competent i visat pel col·legi professional, si així procedira, d'acord amb el que disposa la normativa en vigor sobre visat col·legial obligatori.
 • Certificats expedits per entitat que dispose de la qualificació d'Organisme de Certificació Administrativa OCA, (no encara regulats) pel que s'acredite el compliment de tots i cada un dels requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor per a l'obertura de l'establiment públic. Alternativament, certificat emés per tècnic o òrgan competent i visat, si així procedix, per col·legi professional, en el que s'acredite el compliment dels requisits establits en la normativa vigent per a la realització de l'espectacle públic o activitat recreativa de què es tracte
 • Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança de responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers, d'acord amb allò que s'ha regulat en la llei i en la quantia determinada reglamentàriament.
 • Còpia del resguard pel qual se certifica l'abonament de les taxes municipals corresponents.
 • Si és el cas, còpia de la declaració d'impacte ambiental o de la resolució sobre la innecessarietat de sotmetiment del projecte a avaluació d'impacte ambiental, si l'activitat es correspon amb algun dels projectes sotmesos a avaluació ambiental.

L'ajuntament, una vegada rebuda la declaració responsable i la documentació annexa indicada, procedirà a registrar d'entrada la dita recepció en el mateix dia en què això es produïsca, entregant còpia a l'interessat.

Inici de l'activitat 

• Si la documentació continguera el certificat de qualificació d'un Organisme de Certificació Administrativa (OCA, l'obertura de l'establiment podrà realitzar-se de manera immediata i no necessitarà d'atorgament de llicència municipal. Sense perjuí d'això l'Ajuntament podrà procedir, en qualsevol moment, a realitzar inspecció.

• En el cas que no es presente un certificat per un OCA, l'ajuntament inspeccionarà l'establiment per a acreditar l'adequació d'este i de l'activitat al projecte presentat pel titular o prestador, en el termini màxim d'un mes des de la data del registre d'entrada. En este sentit, una vegada girada la visita de comprovació i verificats els extrems anteriors, l'ajuntament expedirà l'acta de comprovació favorable, la qual cosa possibilitarà l'obertura de l'establiment amb caràcter provisional fins a l'atorgament per l'ajuntament de la llicència d'obertura.

• Si la visita de comprovació no tinguera lloc en el termini citat, el titular o prestador podrà, així mateix, davall la seua responsabilitat, obrir l'establiment, prèvia comunicació a l'òrgan municipal corresponent. Esta obertura no eximix al consistori d'efectuar la visita de comprovació. En este sentit, si es comprova la inexactitud o falsedat en qualsevulla dada, manifestació o document de caràcter essencial presentat, l'ajuntament decretarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què haguera lloc

• Si la llicència fóra concedida abans de transcórrer el termini d'un mes des del registre d'entrada, el titular o prestador podrà procedir a l'obertura de l'establiment

Canvi de titularitat

Qualsevol canvi en la titularitat d'un establiment públic necessitarà de declaració formal davant de l'ajuntament de la localitat en què aquell s'ubique, sense que siga necessari l'atorgament de nova llicència municipal. El dit canvi de titularitat haurà de comunicar-se en el termini d'un mes des que s'haguera formalitzat per qualsevol mitjà dels admesos en dret.

La notificació del canvi de titularitat haurà d'estar subscrita pel transmetent i per l'adquirent de l'establiment. Cas contrari, la dita comunicació no tindrà validesa per a l'ajuntament, responent ambdós solidàriament per l'incompliment d'esta obligació. 3. Una vegada declarat el canvi de titularitat, l'administració municipal ho comunicarà a l'òrgan autonòmic competent en la matèria per al seu coneixement i efectes.

962289842
Albereda Jaume I, 35 - 2ªplanta
46800 - Xàtiva
(Valencia)