Agència de col·locació autoritzada nº 1000000253
Seguix-nos en...

Entrar


La marca comercial

I.Què és una marca? ¿Per a què servix?
II. Diferències amb altres signes distintius. El nom comercial
III. Què pot ser marca?
IV. Què s'ha de fer abans de sol·licitar la marca?
V. Busca d'antecedents registrals
VI. Qui pot sol·licitar el registre?
VII. On presentar les sol·licituds?
VIII. Tramitació de la sol·licitud
IX. Abast i Duració de la protecció
X. Obligacions del titular
Annex: Llista de classes de productes i Servicis
I.Què és una marca? ¿Per a què servix?

La marca és el signe que distingix en el mercat els productes o servicis d'una empresa, ja siga esta de caràcter individual o social.

La marca és un signe distintiu. La seua funció és la de diferenciar i individualitzar en el mercat uns productes o servicis d'altres productes o servicis idèntics o semblants, així com identificar el seu origen empresarial i, en certa manera, ser un indicador de qualitat i un mitjà de promoció de vendes.

La marca és, per tant, el signe distintiu usat per l'empresari per a diferenciar en el mercat els seus productes o servicis dels productes o servicis dels competidors.

Amunt
II. Diferències amb altres signes distintius. El nom comercial

El nom comercial és el signe o denominació que identifica a una empresa en el tràfic mercantil i que servix per a distingir-la de les altres empreses que exercixen activitats idèntiques o semblants.

El nom comercial, per tant, distingix a l'empresa que fabrica o comercialitza els productes o presta els servicis. La marca, en canvi, distingix els productes o servicis que fabrica, comercialitza o presta la dita empresa. Així, un fabricant de pantalons registraria com a nom comercial el que utilitze en les seues activitats empresarials de fabricant, així per exemple, en les seues relacions amb proveïdors, clients, etc.

El signe o nom amb què comercialitze eixos pantalons serà la marca del producte.

En l'anterior legislació existia com a signe distintiu enregistrable el rètol d'establiment, que era el signe o denominació amb què es distingia el local de negoci. La vigent Llei de Marques no contempla la dita modalitat de signe distintiu, perquè el titular d'una marca o nom comercial està facultat per a utilitzar estos signes en el frontispici del seu local de negoci o establiment, per la qual cosa és innecessària la pervivència d'esta modalitat de signe distintiu.

Junt amb la marca pròpiament dita o marca individual, la Llei regula la marca col·lectiva i la marca de garantia. La marca col·lectiva és aquella que servix per a distingir en el mercat els productes o servicis dels membres d'una associació de fabricants, comerciants o prestadors de servicis. El titular d'esta marca és la dita associació.

La marca de garantia és aquella que garantix o certifica que els productes o servicis a què s'aplica complixen uns requisits comuns, en especial, pel que fa a la seua qualitat, components, origen geogràfic, condicions tècniques, mode d'elaboració del producte, etc. Esta marca no pot ser utilitzada pel seu titular, sinó per tercers a qui el mateix autoritze, després de controlar i avaluar que els productes o servicis d'este tercer complixen els requisits que la dita marca garantix o certifica.

Tant la marca col·lectiva com la de garantia exigixen per a ser registrades que s'acompanye amb la sol·licitud de registre del corresponent reglament d'ús.

Amunt
III. Què pot ser marca?

Segons l'article 4.1 de la Llei de Marques: 's'entén per marca tot signe susceptible de representació gràfica que servisca per a distingir en el mercat productes o servicis d'una empresa dels d'altres'.

Poden especialment ser marca: les paraules i combinacions de paraules:

    les imatges, figures, símbols i dibuixos.
    Les lletres, les xifres i les seues combinacions.
    Les formes tridimensionals, entre les que s'inclouen els embolcalls, envasos i la forma del producte.
    els sons, sempre que siguen susceptibles de representació gràfica, per exemple, per mitjà del pentagrama.
    Qualsevol combinació dels signes mencionats.

Esta enumeració és enunciativa, no limitadora.

TIPUS DE MARCA:

    DENOMINATIVES: les denominacions arbitràries o de fantasia. Les raons socials, pseudònims i noms propis. Les xifres, lletres, etc.
    GRÃ?FICAS: els símbols gràfics, logotips, dibuixos, etc.
    MIXTES: la combinació d'elements denominatius i gràfics.
    TRIDIMENSIONALS: els envasos i embolcalls, la forma del producte, etc.
    SONORES: Sempre que els dits sons en què consistisca la marca puguen ser representats gràficament.

Amunt
IV. Què s'ha de fer abans de sol·licitar la marca?

A. ELECCIÓ DE LA MARCA

A l'hora de seleccionar una marca l'empresari o productor ha d'adoptar un signe no sols vàlid, sinó idoni com a mitjà per a promoure la venda dels seus productes o la contractació dels seus servicis.

Des del punt de vista comercial la marca ha de ser:

    Eufònica- Han de descartar-se les denominacions difícilment pronunciables, malsonants o estèticament desagradables.
    Fàcilment memorizable- d'esta qualitat depén en gran manera el seu èxit comercial.

B. PROHIBICIONS LEGALS DE REGISTRE

Com el registre de la marca conferix al seu titular el dret a utilitzar-la en exclusiva en el tràfic mercantil, el signe ha de complir una sèrie de requisits de validesa i registrabilitat, per la qual cosa la Llei de Marques (arts. 5, 6, 7, 8, 9 i 10) establix una sèrie de prohibicions:

1. ABSOLUTES.- No poden registrar-se com a marca:

    1.1 Els signes no susceptibles de representació gràfica. Per exemple, els signes tàctils, gustatius, olfactius i sonors quan no puguen ser representats gràficament.

    1.2 Els signes genèrics i específics en quant constituïsquen la designació del gènere o espècie dels productes o servicis a què es destine la marca i els signes compostos exclusivament per mencions o indicacions que en el comerç o en el llenguatge corrent hagen arribat a constituir la denominació necessària o usual del producte o servici de què es tracte.

    1.3 Els signes descriptius, compostos exclusivament per signes que servisquen o puguen servir en el comerç per a designar la qualitat, la quantitat, el destí, el valor, el lloc d'origen, l'època de producció o altres característiques dels productes o servicis.

    1.4 Les formes tridimensionals que vinguen imposades per la naturalesa del propi producte o que produïsquen un resultat tècnic o que donen un valor essencial al producte.

    1.5 Els que siguen contraris a la Llei, a l'orde públic o als bons costums.

    1.6 Els que puguen induir el públic a error

    1.7 Els signes que reproduïsquen o imiten els escuts, banderes i emblemes municipals, provincials, de les comunitats autònomes, de l'Estat espanyol i d'altres Estats a menys que medie la deguda autorització.

    1.8 Els signes que incloguen insígnies, emblemes o escuts diferents dels relacionats en apartat anterior i que siguen d'interés públic, llevat que existisca autorització.

2. RELATIVES.- El signe adoptat com a marca ha d'estar disponible. No podrà registrar-se com a marca un signe que siga idèntic o semblant a una marca, nom comercial o rètol d'establiment anteriorment sol·licitats o registrats, quan el dit signe se sol·licite per a productes, servicis o activitats idèntics o semblants als protegits per estos signes anteriors i existisca entre ells un risc de confusió en el públic consumidor.

Quan el signe adoptat siga idèntic o semblant a una marca –o nom comercial- notòria o anomenada, l'accés a registre del dit signe també està prohibit respecte de productes, servicis o activitats diferents dels protegits per la dita marca notòria o anomenada, si això pot implicar un aprofitament indegut de la mateixa o un menyscabament en el seu caràcter distintiu, notorietat o renom.

El signe adoptat tampoc podrà ser registrat, sense la deguda autorització, quan:

    Consistisca en el nom, pseudònim, cognoms, etc. o en la imatge que per a la generalitat del públic identifique una persona diferent del sol·licitant
    reproduïsca, imite o transforme creacions protegides per un dret d'autor o per un altre dret de propietat industrial (invencions i dissenys industrials).
    Es preste a confusió amb el nom comercial, denominació o raó social que identifique en el tràfic econòmic a una persona diferent del sol·licitant.
    es preste a confusió amb una marca no registrada, però que siga notòriament coneguda a Espanya. Quan esta marca no siga notòriament coneguda, tampoc podrà registrar-se, si qui sol·licita el seu registre és l'agent comercial o representant a Espanya del titular de la dita marca en algun dels Estats membres del Conveni de la Unió de París o de l'Organització Mundial del Comerç i no compta amb el consentiment d'este.

Amunt
V. Busca d'antecedents registrals

Una vegada triada la marca convé sol·licitar en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques un informe de busca per a assegurar-se que el signe està lliure. Este informe de busca té un preu variable per consulta d'identitat o paregut en cada una de les classes, que ha de consultar en el Servici d'Informació. Este informe només versarà sobre prohibicions absolutes i marques, noms comercials i rètols d'establiment inscrits en l'OEPM.

Amunt
VI. Qui pot sol·licitar el registre?

Qualsevol persona física o jurídica. Pot actuar bé directament, bé per mitjà d'agent de la propietat industrial o representant degudament autoritzat. Els no residents en un Estat membre de la Unió Europea hauran d'actuar, en tot cas, per mitjà d'Agent de la Propietat Industrial.

Els residents en un Estat de la Unió Europea que actuen per si mateixos, hauran de designar una adreça postal a Espanya als efectes de notificacions o, en compte d'ella, indicar que les notificacions els siguen dirigides per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà tècnic de comunicació de què dispose l'OEPM.

Amunt
VII. On presentar les sol·licituds?

La Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques preveu un règim general i un règim transitori fins que les comunitats autònomes inicien formalment les seues activitats
Registrals:

A. Règim general:

1.- El sol·licitant podrà presentar les seues sol·licituds de registre de marques, al seu lliure elecció, davant dels òrgans competents de les següents comunitats autònomes:

    On tinga el seu domicili.
    On tinga un establiment industrial o comercial seriós i efectiu.
    On el representant designat pel sol·licitant, tinga el seu domicili.
    On el representant designat tinga una sucursal seriosa i efectiva.

2.- Els sol·licitants domiciliats a Ceuta i Melilla i els no domiciliats a Espanya presentaran les seues sol·licituds davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, llevat que desitgen (i puguen) acollir-se a algun dels punts de connexió indicats en l'apartat 1 anterior.

3.- Altres llocs on poden presentar-se les sol·licituds.

Els sol·licitants podran també presentar les seues sol·licituds en els llocs que a continuació s'indiquen, però dirigides a l'òrgan que resulte competent, d'acord amb el que indica anteriorment en els números 1 i 2:

Oficines de Correus. En sobre obert, per correu certificat i amb justificant de recepció.
En els llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (com, per exemple, Delegacions i Subdelegacions de Govern, Ã?Rees d'indústria i Energia). Ha de tindre's en compte que, en estos casos, la data de presentació de la sol·licitud de registre serà la de recepció de la mateixa per l'òrgan competent a què va dirigida, i no la del depòsit de la sol·licitud en algun dels llocs previstos en l'article 38.4 abans citat.

B. Règim transitori:

Mentres les distintes comunitats autònomes inicien les activitats registrals que els conferix la nova Llei de Marques, les sol·licituds de registre es presentaran directament davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o en els llocs indicats en el punt 3 de l'apartat a anterior, dirigides a la dita Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Cada Comunitat Autònoma haurà de publicar en els seus corresponents Butlletins Oficials el dia d'inici d'activitats registrals i l'òrgan competent per a rebre les sol·licituds.

La sol·licitud de registre també pot presentar-se electrònicament, omplint en línia el corresponent formulari electrònic. Este sistema comporta una reducció de les taxes de sol·licitud del 15%. Per a ampliar informació pot consultar-se la pàgina web de l'OEPM (tràmits en línia).

En cas de dubte sobre el lloc de presentació de les sol·licituds de registre, consultar personal o telefònicament al Servici d'Informació General (tel.: 902.157.530 )

Amunt
VIII. Tramitació de la sol·licitud

A.- PRESENTACIÓ.- A la sol·licitud presentada se li atorga dia, hora i minut, de presentació i un número que identificarà l'expedient i no serà mai modificat. Les dades mínims per a obtindre una data de presentació són els següents:

    Declaració que se sol·licita una marca.
    Identificació i firma del sol·licitant.
    La denominació en què la marca consistisca o un disseny de la mateixa si fóra gràfica o mixta.
    Els productes o servicis a què s'aplicarà.

Estes dades mínims hauran de ser omplits en els impresos oficials que amb este fi existixen en l'Oficina i que també poden obtindre's a través d'INTERNET, en l'adreça www.oepm.Es. La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de:

• Justificant del pagament de la taxa preceptiva.
• Autorització al representant en el cas que s'haguera designat algun.

B.- EXAMEN DE FORMA.- Rebuda la sol·licitud, l'òrgan competent examinarà si la mateixa conté les dades mínims per a obtindre una data de presentació; si s'ha presentat en els formularis corresponents i estos han sigut degudament omplits; i si el sol·licitant està legitimat per a ser titular d'una marca espanyola.

En el cas que existisca algun defecte en la documentació presentada, es comunicaran estos al sol·licitant perquè els esmene en el termini d'un mes (dos mesos per als domiciliats en l'estranger, si el defecte observat es referix a les dades mínims per a obtindre una data de presentació).

C.- REMISSIÓ DE LA SOL·LICITUD A L'OEPM.- Si de l'examen de forma abans efectuat, l'òrgan competent no observara cap defecte en la sol·licitud o estos hagueren sigut esmenats pel sol·licitant després de la notificació dels mateixos, la sol·licitud serà remesa, amb tot allò que s'ha actuat a l'OEPM quan l'òrgan competent per a efectuar l'examen de forma fora una Comunitat Autònoma.

En el cas que els defectes no hagueren sigut esmenats o no s'haguera contestat a la notificació dels mateixos, la sol·licitud es tindrà per desistida. Si els defectes no esmenats només afectaren una part de la sol·licitud, es podrà tindre per desistida parcialment la sol·licitud. En este cas, la sol·licitud no es remetrà a l'OEPM, sinó fins que l'acord de desistiment parcial fóra ferm (no recorregut).

D.- EXAMEN DE LICITUD.- Una vegada superat l'examen de forma, l'OEPM controlarà si la sol·licitud presentada és contrària a l'orde públic o als bons costums. Este examen de licitud podrà efectuar-se conjuntament amb l'examen de forma, quan siga l'OEPM l'òrgan competent per no haver iniciat encara les seues competències registrals la corresponent Comunitat Autònoma. Si l'OEPM observara algun defecte de licitud ho comunicarà al sol·licitant perquè en el termini d'un mes al·legue el que considere oportú. Si no se supera este examen la sol·licitud serà denegada.

E.- PUBLICACIÓ DE LA SOL·LICITUD I NOTIFICACIÓ D'ESTA ALS TITULARS DE DRETS ANTERIORS.- Si l'examen de licitud és superat, la sol·licitud es publicarà en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial per un termini de dos mesos, (el B.O.P.I. Té periodicitat quinzenal, apareixent els dies 1 i 16 de cada mes), perquè tota persona que es considere perjudicada puga presentar escrit d'oposició a la
Concessió de la marca sol·licitada.

L'OEPM abans d'ordenar la publicació de la sol·licitud comprovarà si la mateixa pot afectar els drets de titulars registrals de marques, noms comercials o rètols d'establiment ja registrats o anteriorment sol·licitats, comunicant a estos titulars la pròxima publicació de la sol·licitud presentada per si desitjaren formular oposició al registre de la mateixa.

F.- EXAMEN DE FONS.- Transcorregut el termini de presentació d'oposicions s'examina la sol·licitud per a comprovar si incidix en alguna de les prohibicions absolutes que anteriorment s'han assenyalat (art. 5.1 de la Llei de Marques) i si la mateixa consistix en el nom, cognom, pseudònim, imatge o qualsevol altre signe que per a la generalitat del públic identifique una persona diferent del sol·licitant (art. 9.1.b). En el cas que s'haguera presentat alguna oposició o la marca sol·licitada incorreguera en alguna de les esmentades prohibicions, se suspén la tramitació, notificant els inconvenients i oposicions presentades al sol·licitant perquè formule les al·legacions i aportació els documents que considere oportuns en el termini d'un mes comptat a partir de la publicació del suspens en el B.O.P.I.. El sol·licitant pot modificar la marca en el sentit de limitar els productes o servicis o suprimir del conjunt l'element causant de l'inconvenient, sempre que tal modificació no altere substancialment la marca tal com va ser sol·licitada.

G.- CONCESSIÓ- DENEGACIÓ.- Si la marca sol·licitada no incorre en cap prohibició i si contra la mateixa no s'han presentat oposicions, l'OEPM procedix a la concessió de la marca. Així mateix, transcorregut el termini fixat per a la contestació al suspens, hi haja o no contestat el sol·licitant, es concedirà o denegarà totalment o parcialment el registre, segons siga procedent. Esta resolució, que es comunicarà al sol·licitant, no posa fi a la via administrativa i pot ser recorreguda en alçada en el termini d'un mes a partir de la seua publicació en el B.O.P.I., sent este recurs previ i obligatori per a acudir a la via contenciosa.

Si la marca haguera resultat concedida, el seu titular haurà de retirar el títol registre de la mateixa i no estarà obligat al pagament de cap taxa, fins que haguera de renovar el registre de la mateixa, transcorreguts 10 anys des de la seua data de sol·licitud.

H.- DURACIÓ DE LA TRAMITACIÓ.- D'acord amb la Llei de Marques (Disposició addicional quinta) el termini màxim de què disposa l'OEPM per a resoldre una sol·licitud de marca és de:

• 12 mesos si la sol·licitud no patix cap suspens i no tinguera oposicions.
• 20 mesos si patira algun suspens o tinguera oposicions.

Amunt
IX. Abast i Duració de la protecció

La marca es concedix per deu anys des de la data de sol·licitud i pot renovar-se indefinidament per períodes successius de deu anys.

La protecció obtinguda amb el registre de la marca s'estén a tot el territori nacional. També és possible obtindre una protecció internacional de la marca

Amunt
X. Obligacions del titular

Per a mantindre en vigor el registre de la marca el titular ha de complir les obligacions següents:

    Sol·licitar la renovació cada deu anys, abonant la taxa de renovació.
    Usar la marca.

Amunt
Annex: Llista de classes de productes i Servicis

CLASSIFICACIÓ DE NIÇA ( 9a Edició 2007)

PRODUCTES

CLASSE 1
Productes químics destinats a la indústria, ciència, fotografia, així com ala agricultura, horticultura i silvicultura; resines artificials en estat brut, matèries plàstiques en estat brut; abonament per a les terres; composicions extintores; preparacions per al tremp i soldadura de metalls; productes químics destinats a conservar els aliments; matèries adobadores; adhesius (pegaments) destinats a la indústria.

CLASSE 2
Colors, vernissos, laques; preservatius contra el rovell i el deteriorament de la fusta; matèries tintòries; mossegadors; resines naturals en estat brut; metalls en fulls i en pols per a pintors, decoradors, impressors i artistes.

CLASSE 3
Preparacions per a blanquejar i altres substàncies per a la bugada; preparacions per a netejar, polir, desgreixar i raspar; sabons; perfumeria, olis essencials, cosmètics, locions per al cabell; dentífrics.

CLASSE 4
Olis i greixos industrials; lubricants; productes per a absorbir, regar i concentrar la pols; combustibles (incloent gasolines per a motors) i matèries d'enllumenat; bugies i metxes per a l'enllumenat.

CLASSE 5
Productes farmacèutics i veterinaris; productes higiènics per a la medicina; substàncies dietètiques per a ús mèdic, aliments per a bebés; empastres, material per a apòsits; material per a empastar les dents i per a empremtes dentals; desinfectants; productes per a la destrucció d'animals danyosos; fungicides, herbicides.

CLASSE 6
Metalls comuns i els seus aliatges; materials de construcció metàl·lics; construccions transportables metàl·liques; materials metàl·lics per a vies fèrries; cables i fils metàl·lics no elèctrics; manyeria i ferreteria metàl·lica; tubs metàl·lics; caixes de cabals; productes metàl·lics no compresos en altres classes; minerals.

CLASSE 7
Màquines i màquines ferramentes; motors (excepte motors per a vehicles terrestres); adaptaments i òrgans de transmissió (excepte aquells per a vehicles terrestres); instruments agrícoles que no siguen manuals; incubadores d'ous.

CLASSE 8
Ferramentes i instruments de mà impulsats manualment; ganiveteria, tenidors i culleres, armes blanques; maquinetes d'afaitar.

CLASSE 9
Aparells i instruments científics, nàutics, geodèsics, fotogràfics, cinematogràfics, òptics, de pesar, de mesura, de senyalització, de control (inspecció), de socors (salvament) i d'ensenyança; aparells i instruments per a la conducció, distribució, transformació, acumulació, regulació o control de l'electricitat; aparells per al registre, transmissió, reproducció del so o imatges; suports de registre magnètics, discos acústics; distribuïdors automàtics i mecanismes per a aparells de amb el pagament previ; caixes registradores, màquines calculadores, equips per al tractament de la informació i ordinadors; extintors.

CLASSE 10
Aparells i instruments quirúrgics, metges, dentals i veterinaris, membres, ulls i dents artificials; articles ortopèdics; material de sutura.

CLASSE 11
Aparells d'enllumenat, de calefacció, de producció de vapor, de cocció, de refrigeració, d'assecat, de ventilació, de distribució d'aigua i instal·lacions sanitàries.

CLASSE 12
Vehicles; aparells de locomoció terrestre, aèria o aquàtica.

CLASSE 13
Armes de foc; municions i projectils; explosius; focs d'artifici.

CLASSE 14
Metalls preciosos i els seus aliatges i articles d'estes matèries o de xapat no compresos en altres classes; joieria, bijuteria, pedres precioses; rellotgeria i instruments cronomètrics.

CLASSE 15
Instruments de música.

CLASSE 16
Paper, cartó i articles d'estes matèries no compresos en altres classes; productes d'impremta; articles d'enquadernació; fotografies; papereria; adhesius (pegaments) per a la papereria o la casa; material per a artistes; pinzells; màquines d'escriure i articles d'oficina (excepte mobles); material d'instrucció o d'ensenyança (excepte aparells); matèries plàstiques per a embalatge (no compreses en altres classes); caràcters d'impremta; clixés.

CLASSE 17
Cautxú, gutaperxa, goma, amiant, mica i productes d'estes matèries no compresos en altres classes; productes en matèries plàstiques semielaborades; matèries que servixen per a calafatar, tancar amb estopa i aïllar; tubs flexibles no metàl·lics.

CLASSE 18
Cuiro i imitacions de cuiro, productes d'estes matèries no compresos en altres classes; pells d'animals; baüls i maletes; paraigua, ombrel·les i bastons; fuets i albarderia.

CLASSE 19
Materials de construcció no metàl·lics; tubs rígids no metàl·lics per a la construcció; asfalt peix i betum; construccions transportables no metàl·liques; monuments no metàl·lics.

CLASSE 20
Mobles, espills, marcs; productes, no compresos en altres classes de fusta, suro, canya, junc, vimen, banya, os ambre, nacre, bromera de mar, succedanis de totes estes matèries o de matèries plàstiques.

CLASSE 21
Utensilis i recipients per al parament i la cuina (que no siguen de metalls preciosos ni xapats); pintes i esponges; raspalls (a excepció dels pinzells); materials per a la fabricació de raspalls; material de neteja; borumballa de ferro; vidre en brut o semielaborat (a excepció del vidre de construcció); cristalleria, porcellana i pisa, no compreses en altres classes.

CLASSE 22
Cordes, bramadors, xarxes, tendes de campanya, tendals, veles, sacs (no compresos en altres classes); matèries de farcit (a excepció del cautxú o matèries plàstiques); matèries tèxtils fibroses en brut.

CLASSE 23
Fils per a ús tèxtil.

CLASSE 24
Teixits i productes tèxtils no compresos en altres classes; roba de llit i de taula.

CLASSE 25
Vestits, calçats, barreteria.

CLASSE 26
Randes i brodats, cintes i llaços; botons, claudàtors i ullets, agulles de cap i agulles; flors artificials.

CLASSE 27
Estores, peluts, estores, linòleum i altres revestiments de sòls; tapisseries murals que no siguen de matèries tèxtils.

CLASSE 28
Jocs, joguets; articles de gimnàstica i esport no compresos en altres classes; decoracions per a arbres de Nadal.

CLASSE 29
Carn, peix, aus i caça; extractes de carn; fruites i llegums en conserva, seques i cuites; gelees, melmelades, compotes; ous, llet i productes lactis; olis i greixos comestibles.

CLASSE 30
Café, te, cacau, sucre, arròs, tapioca, sagú, succedanis del café; farines i preparacions fetes de cereals, pa, pastisseria i confiteria, gelats comestibles; mel, xarop de melassa; rent, pols per a esponjar; sal, mostassa; vinagre, salses (condiments); espècies; gel.

CLASSE 31
Productes agrícoles, hortícoles, forestals i grans, no compresos en altres classes; animals vius; fruites i llegums frescos; llavors, plantes i flors naturals; aliments per als animals; malta.

CLASSE 32
Cerveses; aigües minerals i gasoses i altres begudes no alcohòliques; begudes i sucs de fruites; siropes i altres preparacions per a fer begudes.

CLASSE 33
Begudes alcohòliques (a excepció de cerveses).

CLASSE 34
Tabac; articles per a fumadors; mistos.

SERVICIS

CLASSE 35
Publicitat; gestió de negocis comercials; administració comercial; treballs d'oficina.

CLASSE 36
Assegurances; negocis financers; negocis monetaris; negocis immobiliaris

CLASSE 37
Construcció; reparació; servicis d'instal·lació.

CLASSE 38
Telecomunicacions.

CLASSE 39
Transport; embalatge i magatzematge de mercaderies; organització de viatges.

CLASSE 40
Tractament de materials.

CLASSE 41
Educació; formació; esplai; activitats esportives i culturals.

CLASSE 42
Servicis científics i tecnològics així com servicis d'investigació i disseny relatius a ells; servicis d'anàlisi i d'investigació industrial; disseny i desenrotllament d'ordinadors i programari.

CLASSE 43
Servicis de restauració (alimentació); hostalatge temporal.

CLASSE 44
Servicis mèdics; servicis veterinaris; cures d'higiene i de bellesa per a persones o animals; servicis d'agricultura, horticultura i silvicultura.

CLASSE 45
Servicis jurídics; servicis de seguretat per a la protecció de béns i de persones; servicis personals i socials prestats per tercers destinats a satisfer necessitats individuals.

Amunt

962289842
Albereda Jaume I, 35 - 2ªplanta
46800 - Xàtiva
(Valencia)