Agència de col·locació autoritzada nº 1000000253
Seguix-nos en...

Entrar


Normativa Comercial: normativa específica

1.- Horaris comercials
2.- Establiments comercials d'impacte territorial
3.- Franquícies
4.- Venda en rebaixes
5.- Vendes en liquidació/vendes de saldo
6.- Venda no sedentària
7.- Venda a domicili
8.- Venda a distància
9.- Registre d'activitats comercials
10.- Autoritzacions i comunicacions prèvies
11.- Reclamacions del consumidor
12.- Canvis i devolucions
13.- Garanties en la venda de béns de consum
14.- Preus i etiquetatge. Normatives específiques
15.- Factures i tiquets
16.- Publicitat
17.- Informació i cartells
18.-Denúncies sobre normativa comercial
19.-Competència
20.- Fires comercials


1.- Horaris comercials

    Que opinen els espanyols dels horaris comercials?
    Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6488, de 25 de març)
    Decret 69/1999, de 4 de maig, del Govern Valencià d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3.492, d'11 de maig)
    Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'Horaris Comercials (BOE núm. 307, de 22 de desembre).
    Resolució de 15 de desembre del 2011, de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, per la que es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en l'exercici 2012/13
    Horaris comercials de caràcter excepcional
    Determinació de les zones turístiques per a l'aplicació del règim d'horaris comercials.
    Resum informatiu horaris comercials Comunitat Valenciana. Inclou llistat de zones de gran afluència turística als efectes de l'aplicació de la normativa sobre horaris comercials
    Resum informatiu normativa estatal horaris comercials després de RD-Llei 20/2012 de 13 de juliol

Amunt
2.- Establiments comercials d'impacte territorial

    Decret 256/1994, de 20 de desembre, del Govern Valencià, sobre l'autorització administrativa de les grans superfícies de venda al detall. DOCV núm. 2429, de data 17 de gener de 1995. DEROGAT pel Decret Llei 5/2012 , de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives (DOCV núm. 6.814, de 9 de juliol)
    DECRET LLEI 2/2011, de 4 de novembre, del Consell, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions territorials Estratègiques.

Amunt
3.- Franquícies

    Reial Decret 201/2010, de 26 de febrer, pel que es regula l'exercici de l'activitat comercial en règim de franquícia i la comunicació de dades al registre de franquiciadors (BOE núm. 63 de 13 de març)
    Articule 12 de la LLEI 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
    Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista (BOE núm. 15, de 17/1/96).
    Art. 3 del DECRET LLEI 5/2012, de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives.(DOCV núm. 6814 de 9 de juliol)

    Comunicació a l'Administració de l'Estat sobre l'exercici de l'activitat de Franquiciador

Amunt
4.- Venda en rebaixes.

    Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
    REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
    Titule V del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat i  de les principals novetats del RDL20/2012 en la regulació de les vendes promocionals
    Resum informatiu sobre vendes promocionals (rebaixes, saldos, liquidació, vendes amb obsequi, descomptes...)

Amunt
5.- Vendes en liquidació/vendes en saldo

    Llei 3/2011, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, (DOCV núm. 6488, de 25 de març)
    Resum informatiu sobre vendes especials (liquidacions, rebaixes, saldos, descomptes, vendes amb obsequi...) i  de les principals novetats del RDL20/2012 en la regulació de les vendes promocionals

Amunt
6.- Venda no sedentària

    Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
    Llei 7/1996 de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista, modificada per Llei 1/2010, d'1 de març (BOE núm. 15, de 17 de gener). Articles 53 a 55
    Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària
    DECRET 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel que es regula la venda no sedentària en la Comunitat Valenciana

Amunt
7.- Venda a domicili

    Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
    Decret 50/1988, de 12 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la venda fora d'establiment comercial permanent en la seua modalitat de venda domiciliària. (DOGV núm. 811 de 26/04/1988).
    ART. 3 del DECRET LLEI 5/2012, de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives. (DOCV núm.6814 de 9 de juliol )

   Informació sobre l'exercici de la venda domiciliaria

Amunt
8.- Venda a distància

    Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (BOE núm. 287, de 30 de novembre). Articles 92 a 106
    Articles 11 i 48 a 50 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6.488, de 25 de març).
    Llei 34/2002, d'11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic (BOE núm. 166, de 12 de juliol)
    Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç detallista (BOE núm. 15, de 17 de gener) modificada per Llei 1/2010, d'1 de març. (BOE núm. 15, de 17 de gener). ..
    Art. 3 del DECRET LLEI 5/2012, de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives. (DOCV núm. 6814 de 9 de juliol)
    Comunicació al l'Administració de l'Estat sobre l'activitat comercial de venda a distància (inclou venda per mitjà de comerç electrònic).

Amunt
9.- Registre d'activitats comercials

    El Registre d'Activitats Comercials (RAC) ha sigut suprimit pel Decret Llei 5/2012 , de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives (DOCV núm. 6.814, de 9 de juliol)

Amunt
10.- Autoritzacions i comunicacions prèvies

    LLEI 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
    Decret 256/1994, de 20 de desembre, del Govern Valencià, sobre autorització administrativa de grans superfícies de venda al detall. (DOGV núm. 2.429, de 17 de gener de 1995).DEROGAT pel Decret Llei 5/2012 , de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives (DOCV núm. 6.814, de 9 de juliol)
    DECRET 22/2009, de 30 de gener, del Consell, pel que es regula l'autorització sanitària d'establiments alimentaris menors (DOGV núm. 5945 de 2 de febrer)

Amunt
11.- Reclamacions del consumidor

    REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
    REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2011, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors de la Comunitat Valenciana
    Decret 77/1994, de 12 d'abril, pel que es regulen els Fulls de Reclamacions dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 2.249, de 20 d'abril)
    Orde de 26 de setembre de 1994, de les conselleries de Sanitat i Consum i Indústria, Comerç i Turisme, per la que es desenrotlla el Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern Valencià, pel que es regulen els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2381, de 7/11/94).
    Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge (BOE núm. 309, de 26 de desembre)
    REIAL DECRET 231/2008, de 15 de febrer, pel que es regula el Sistema Arbitral de Consum.

Amunt
12.- Canvis i devolucions

    Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista (BOE núm. 15, de 17 de gener).
    REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Amunt
13.- Garanties en la venda de béns de consum

    Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista (BOE núm. 15, de 17 de gener).
    REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
    LLEI 43/2007, de 13 de desembre, de protecció dels consumidors en la contractació de béns amb oferta de restitució del preu.

Amunt
14.- Preus i etiquetatge. Normatives específiques

    LLEI 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
    Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista (BOE núm. 15, de 17 de gener).

Amunt
15.- Factures i tiquets

    REIAL DECRET 1496/2003, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit (BOE núm. 286, de 29 de novembre)
    Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. (Boletín Oficial del Estado, BOE núm. 287, de 30 de novembre).
    LLEI 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
    REIAL DECRET 87/2005, de 31 de gener, pel que es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial Decret 1165/1995, de 7 de juliol, i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre.
    Llei 7/1996, de 15 gener, d'Ordenació del Comerç Detallista
    Llei 28/1998, de 13 de juliol, de Venda a Terminis de Béns Mobles (BOE núm. 167, de 14 de juliol).
    Codi Civil (arts,51 i 52)

Amunt
16.- Publicitat

    LLEI 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
    Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat (BOE núm. 274, de 15 de novembre).
    LLEI 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la que s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
    REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
    Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de la Contractació (BOE núm. 89, de 14 d'abril).
    LLEI 29/2009, de 30 de desembre, per la que es modifica el règim legal de la competència i de la publicitat per a la millora de la protecció dels consumidors i usuaris

Amunt
17.- Informació i cartells

    LLEI 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
    Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de la Contractació (BOE núm. 89, de 14 d'abril).)
    LLEI 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la que s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
    REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
    Decret 77/1994, de 12 d'abril, pel que es regulen els Fulls de Reclamacions dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 2.249, de 20 d'abril).

Amunt
18.- Denúncies sobre normativa comercial

    LLEI 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
    LLEI 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la que s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
    Decret 75/1987, de 25 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel que es determina el procediment i la competència sancionadora en matèria de comerç i de l'activitat comercial (DOGV núm. 619, d'1/7/87).
    Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92).
    Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel que s'aprova el Reglament del Procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora (BOE núm. 189, de 9/08/93).
    Llei 7/1996, de 15 de gener, sobre Ordenació del Conveni Detallista (BOE núm. 15, de 17/01/96).
    Llei Orgànica 2/1996, de 15 de gener, complementària de la Llei d'Ordenació del Comerç Detallista, aprovada d'acord amb el que disposa l'ara. 81 de la Constitució, en relació amb l'art 150.2 (BOE núm. 15, de 17/01/96).  

Amunt
19.- Competència

    Llei 3/1991, de 10 gener, de competència deslleial
    Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència
    Llei 29/2009, de 30 de desembre, per la que es modifica el règim legal de la competència i de la publicitat per a la millora de la protecció dels consumidors i usuaris

Amunt
20.- Fires comercials

    LLEI 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
    Decret 40/1988 sobre Fires Comercials de la Comunitat Valenciana (DOGV 3220 de 8/4/1998)
    DECRET LLEI 5/2012, de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives. (DOCV núm. 6814 de 9 de juliol )

Amunt

962289842
Albereda Jaume I, 35 - 2ªplanta
46800 - Xàtiva
(Valencia)