Agència de col·locació autoritzada nº 1000000253
Seguix-nos en...

Entrar


Nou reglament de facturació

Amb data 1 de desembre, s'ha publicat en el BOE el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el nou Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, que és aplicable a partir de l'1 de gener del 2013 i deroga l'anterior Reglament contingut en el Reial Decret 1496/2003.
En el present Quadern, passarem a fer un breu repàs a les modificacions i als aspectes nous de la nova regulació, amb especial incidència en aquells que amb major probabilitat afecten l'operatòria del comerciant detallista.

 

I. INTRODUCCIÓ
II. OBLIGACIÓ D'EXPEDICIÓ DE FACTURA
III. EXCEPCIONS A L'OBLIGACIÓ D'EXPEDIR FACTURA
IV. CLASSES DE FACTURES
V. CONTINGUT DE LES FACTURES COMPLETES O ORDINÀRIES
VI.CONTINGUT DE LES FACTURES SIMPLIFICADES
VII.ALTRES ASPECTES IMPORTANTS

    A. Mitjans d'expedició. La factura electrònica
    B. Termini per a l'expedició de factures
    C. Facturació pel destinatari o per un tercer
    D. Moneda i llengua
    E. Factures recapitulatives, rectificatives i duplicats
    F.  Terminis per a la remissió de les factures als seus destinataris
    G. Conservació de les factures

I.  INTRODUCCIÓ

El fi d'este nou Reglament és traslladar la Directiva 2010/45/UE sobre normes de facturació. No obstant el Reglament de facturació aprovat no suposa una normativa molt diferent de l'anterior regulació, mantenint-se alguns dels preceptes de l'anterior Reglament de facturació amb idèntica redacció
Encara que en pàgines posteriors, s'analitzaran amb més detall, les principals novetats que s'introduïxen en el Reglament que s'aprova són les següents:

    Per a més seguretat jurídica dels empresaris o professionals s'aclarixen els casos en què s'han d'aplicar les normes de facturació establides en el dit Reglament.
    Com a novetat relativa a l'obligació d'expedir factura, s'establix que no s'exigirà tal obligació en el cas de prestacions de servicis financers i d'assegurances exemptes de l'Impost sobre el Valor Afegit quan no es localitzen en el territori d'aplicació de l'Impost i estiguen subjectes al mateix en un altre Estat membre. No obstant això, l'obligació d'expedir factura Roman quan estes operacions constituïsquen prestacions interiors o es localitzen fora de la Comunitat.
    S'establix un sistema de facturació basat en dos tipus de factures: la factura completa o ordinària i la factura simplificada, que ve a substituir als denominats tiques.
    Les factures simplificades tenen un contingut més reduït que les factures completes o ordinàries i, excepte algunes excepcions, podran expedir-se, a elecció de l'obligat a la seua expedició, quan el seu import no excedisca de 400 euros, Impost sobre el Valor Afegit inclòs, quan es tracte de factures rectificatives o quan el seu import no excedisca de 3.000 euros, IVA inclòs, i es tracte, en este últim cas, d'algun dels suposats respecte dels quals tradicionalment s'ha autoritzat l'expedició de tiques en substitució de factures.
    També suposa un decidit impuls a la facturació electrònica, davall el principi d'un mateix tracte per a la factura en paper i la factura electrònica, com a instrument per a reduir costos i fer més competitives a les empreses.
    S'establix una nova definició de factura electrònica com aquella factura que, complint els requisits establits en el propi Reglament, haja sigut expedida i rebuda en format electrònic.
    En tot cas, les factures en paper o electròniques han de reflectir la realitat de les operacions que documenten i correspondrà als subjectes passius garantir esta certesa durant tota la seua vigència, sense que esta exigència puga suposar la imposició de noves càrregues administratives als empresaris o professionals.
    D'altra banda, per a millorar el funcionament del mercat interior, s'imposa un termini harmonitzat per a l'expedició de factures en determinades entregues de béns o prestacions intracomunitàries. Este serà abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haja produït la meritació de l'impost, sempre que el destinatari siga un empresari o professional. El dit termini resulta d'aplicació igualment a les factures recapitulatives.

Per a finalitzar és introducció, és important destacar la naturalesa tributària de la norma als efectes de la interposició de les possibles reclamacions economicoadministratives, les controvèrsies que puguen produir-se en relació amb l'expedició, rectificació o remissió de factures o de documents substitutius

Amunt

II. OBLIGACIÓ D'EXPEDICIÓ DE FACTURA

El Reglament de facturació de 2012 manté pràcticament en idèntics termes que l'anterior els supòsits d'obligació d'expedir factura i les seues excepcions, amb l'excepció que es dispensa de la dita obligació, a determinades prestacions de servicis financers i d'assegurances.

Així, el nou Reglament en l'article 1 establix de forma genèrica l'obligació que concernix tots els empresaris o professionals d'expedir  factura i còpia d'esta pels empresaris o professionals, per les entregues de béns i prestacions de servicis que realitzen en el desenrotllament de la seua activitat, incloses les operacions no subjectes i les subjectes però exemptes de l'impost, així com en el cas de pagaments anticipats.

Concretament, l'apartat 2 manté l'obligació d'emetre factura per les operacions següents:

    Aquelles en què el destinatari siga un empresari o professional que actue com a tal, així com qualssevol altres en què el destinatari així ho exigisca per a l'exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària
    Les entregues intracomunitàries de béns exemptes de l'article 25 de la Llei 37/1992 de l'Impost sobre el Valor Afegit
    Les entregues de béns davall la modalitat de vendes a distància les entregues de béns objecte d'impostos especials de la Llei de l'IVA, que s'entenguen realitzades en el territori d'aplicació de l'impost.
    Les entregues de béns que han de ser objecte d'instal·lació o muntatge abans de la seua posada a disposició
    Aquelles de què siguen destinatàries persones jurídiques que no actuen com a empresaris o professionals o les Administracions públiques a què es referix l'article 2 de la Llei 30/1992.

No obstant això, una de les novetats més importants del nou  respecte a l'anterior, consistix en el fet que s'aclarixen els casos en què s'han d'aplicar la normativa espanyola de facturació establida en el propi Reglament, introduint les regles següents:

    Quan l'entrega de béns o la prestació de servicis s'entenga realitzada en el territori d'aplicació de l'Impost, excepte que el proveïdor o el prestador no estiga establit en l'esmentat territori, el subjecte passiu siga el destinatari per a qui es realitze l'operació i la factura no siga expedida per este, per tindre acord amb el subjecte passiu per a expedir les factures.
    Quan el proveïdor o prestador estiga establit en el territori d'aplicació de l'Impost o tinga en el mateix un establiment permanent o, si no n'hi ha, el lloc del seu domicili o residència habitual, a partir del qual s'efectua l'entrega de béns o prestació de servicis i dita entrega o prestació, d'acord amb les regles de localització aplicables a les mateixes, no s'entenga realitzada en el territori d'aplicació de l'Impost, en els supòsits següents:
        Quan l'operació estiga subjecta en un altre Estat membre, el subjecte passiu de l'Impost siga el destinatari per a qui es realitze l'operació i la factura no siga materialment expedida per este últim en nom i per compte del proveïdor del bé o prestador del servici
        Quan l'operació s'entenga realitzada fora de la Comunitat (UE).

Amunt

III.  EXCEPCIONS A LAOBLIGACIÓN D'EXPEDICIÓ DE FACTURA

L'article 3 del Reglament de facturació de 2012, en semblants termes al precepte homònim del Reglament de facturació de 2003, establix aquelles operacions respecte de les quals no hi ha obligació de facturació

Les excepcions a l'obligació d'expedir factures continuen afectant les operacions següents:

El nou Reglament incorpora una novetat a l'establir l'article 3.2 que si es tracta de servicis financers i d'assegurances exemptes d'IVA no existirà l'obligació d'emetre factura, tant si s'entenen realitzades en el territori d'aplicació de l'impost com en un altre Estat membre de la Unió Europea.

Amunt

IV. CLASSES DE FACTURES

Amb l'entrada en vigor l'1 de gener del 2013 del nou Reglament de facturació aprovat en el Reial Decret 1619/2012, existixdos tipus de factures: completa i simplificada, desapareixent el tiquet.

S'impulsa la factura simplificada, que serà la que s'haja d'emetre en totes aquelles activitats per a les que abans era suficient amb un tiquet. Enfront del tiquet, la factura simplificada pretén ser un document justificatiu un poc més formal, ja que incorpora certs requisits per a la seua emissió, encara que sense arribar al nivell d'una factura completa, evitant d'esta manera la major complexitat administrativa que això suposaria.

La novetat fonamental és per tant el fet que els actuals tiques se substituïxen per factures simplificades i  estes poden emetre's, a elecció de l'obligat a la seua expedició, en els casos següents:

A més, sense perjuí de l'anterior, també es permet la seua emissió si el seu import no supera els 3.000, IVA inclòs, en cas de donar-se alguna de les operacions següents:

    Aquelles en què el destinatari siga un empresari o professional que actue com a tal, així com qualssevol altres en què el destinatari així ho exigisca per a l'exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.
    Les entregues intracomunitàries de béns exemptes de l'article 25 de la Llei 37/1992 de l'Impost sobre el Valor Afegit.
    Les entregues de béns davall la modalitat de vendes a distància les entregues de béns objecte d'impostos especials de la Llei de l'IVA, que s'entenguen realitzades en el territori d'aplicació de l'impost.
    Les entregues de béns que han de ser objecte d'instal·lació o muntatge abans de la seua posada a disposició.
    Aquelles de què siguen destinatàries persones jurídiques que no actuen com a  empresaris o professionals o les Administracions públiques a què es referix l'article 2 de la Llei 30/1992.
        Quan l'entrega de béns o la prestació de servicis s'entenga realitzada en el territori d'aplicació de l'Impost, excepte que el proveïdor o el prestador no estiga establit en l'esmentat territori, el subjecte passiu siga el destinatari per a qui es realitze l'operació i la factura no siga expedida per este, per tindre acord amb el subjecte passiu per a expedir les factures.
        Quan el proveïdor o prestador estiga establit en el territori d'aplicació de l'Impost o tinga en el mateix un establiment permanent o, si no n'hi ha, el lloc del seu domicili o residència habitual, a partir del qual s'efectua l'entrega de béns o prestació de servicis i dita entrega o prestació, d'acord amb les regles de localització aplicables a les mateixes, no s'entenga realitzada en el territori d'aplicació de l'Impost, en els supòsits següents:
            Quan l'operació estiga subjecta en un altre Estat membre, el subjecte passiu de l'Impost siga el destinatari per a qui es realitze l'operació i la factura no siga materialment expedida per este últim en nom i per compte del proveïdor del bé o prestador del servici.
            Quan l'operació s'entenga realitzada fora de la Comunitat (UE).
            Les operacions exemptes de l'IVA en virtut de l'article 20.Un de la Llei de l'IVA, mantenint-se l'obligació d'expedir factura en les operacions exemptes segons els apartats 2n, 3r, 4t, 5t, 15é, 20é, 21é, 22é, 24é i 25é de l'esmentat article (exempcions per servicis sanitaris, immobiliàries i tècniques).
            Les realitzades per empresaris o professionals acollits al recàrrec d'equivalència. No obstant això, haurà d'expedir-se factura en tot cas per les entregues d'immobles en què el subjecte passiu haja renunciat a l'exempció, a les que es referix l'article 154.2 de la Llei de l'IVA.
            Les realitzades per empresaris o professionals acollides al règim simplificat de l'IVA, llevat que la determinació de les quotes meritades es realitze en funció del volum d'ingressos.
            Les operacions respecte de les quals així s'haja autoritzat l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en relació amb sectors o empreses determinades, a fi d'evitar pertorbacions en el desenrotllament de les activitats empresarials o professionals
            quan l'import de l'operació no excedisca de 400 euros, IVA inclòs
            Quan haja d'expedir-se una factura rectificativa

Estos últims supòsits coincidixen amb els casos en què, amb el Reglament de facturació anterior, era possible expedir tiquet en compte de factura.

No podrà expedir-se factura simplificada per les operacions següents:

    Entregues intracomunitàries de béns.
    Entregues de béns de l'art. 68.3 i 68.5 de la Llei de l'IVA (entregues de béns l'expedició o de les quals el transport s'inicie en un altre Estat membre amb destinació al mencionat territori i concórreguen determinats requisits i determinades entregues de béns que siguen objecte d'Impostos Especials) quan es realitzen en el territori d'aplicació de l'Impost.
    Entregues de béns o prestacions de servicis realitzades en el en el territori d'aplicació de l'Impost, quan el proveïdor del bé o el prestador del servici no estiga establit, el subjecte passiu siga el destinatari i la factura siga expedida per este a l'estar autoritzat pel proveïdor o el prestador.
    Quan el proveïdor o prestador estiga establit en el territori d'aplicació de l'impost o tinga en el mateix un establiment permanent o, si no n'hi ha, el lloc del seu domicili o residència habitual, a partir del qual s'efectua l'operació, i d'acord amb les regles de localització se situe fora del territori d'aplicació de l'Impost, en els supòsits següents:
        Operació subjecta en un altre Estat membre, el subjecte passiu siga el destinatari, i este no expedisca la factura per no estar autoritzat pel subjecte passiu
        Operació s'entenga realitzada fora de la UE.

El Departament de Gestió Tributària de l'AEAT podrà, quan aprecie que les pràctiques comercials o administratives del sector d'activitat de què es tracte, o bé les condicions tècniques d'expedició de les factures simplificades, ho recomanen:

     Autoritzar la seua expedició en supòsits distints
    Exigir la inclusió de mencions addicionals a les assenyalades en els apartats anteriors, sense que, en cap cas, puga exigir-se més informació que aquella a què fa referència del contingut mínim de les factures simplificades.
    Autoritzar l'expedició de factures simplificades que no incloguen determinades mencions sempre que es faça constar la quota tributària o les dades que permeten calcular-la.

Els acords hauran de ser objecte de la deguda publicitat per part de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Amunt

V.CONTINGUT DE LES FACTURES COMPLETES O ORDINÀRIES

D'acord amb el que establix l'article 6 del Reglament de facturació de 2012 tota factura i les seues còpies hauran de contindre les dades o requisits que se citen a continuació:

    Número i, si és el cas, sèrie. La numeració de les factures dins de cada sèrie serà correlativa. Es manté la possibilitat d'expedir factures per mitjà de sèries separades, mantenint-se l'obligació d'expedir sèries separades en els supòsits de facturació pel destinatari o un tercer i en el cas de factures rectificatives
    La data de la seua expedició.
    Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions.
    Número d'Identificació Fiscal
    Domicili, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions. Cal destacar com a novetat que la consignació del domicili del destinatari de les operacions serà obligatòria encara tractant-se de persones físiques que no actuen com a empresaris o professionals
    Descripció de les operacions, així com qualsevol descompte o rebaixa que no estiga inclòs en el dit preu unitari.
    El tipus impositiu o tipus impositius, si és el cas, aplicats a les operacions.
    La quota tributària que, si és el cas, es repercutisca, que haurà de consignar-se per separat.
    La data en què s'hagen efectuat les operacions que es documenten o en la que, si és el cas, s'haja rebut el pagament anticipat, sempre que es tracte d'una data diferent de la d'expedició de la factura
    En el cas que l'operació que es documenta en una factura estiga exempta de l'Impost, una simple indicació que l'operació està exempta
    En el cas que siga l'adquirent o destinatari de l'entrega o prestació qui expedisca la factura en lloc del proveïdor o prestador, de conformitat amb el que establix l'article 5 d'este Reglament, serà necessària la menció "facturació pel destinatari".
    En cas d'aplicació del règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, haurà de realitzar-se la menció "règim especial dels béns usats", "règim especial dels objectes d'art" o "règim especial de les antiguitats i objectes de col·lecció".

Esta informació que s'haurà d'incloure és la mateixa que les actuals factures. No obstant cal tindre en compte algunes novetats introduïdes pel nou Reglament:

    La supressió de la menció obligatòria que havia de realitzar-se quan s'emetia una còpia de la factura, atorgant-se així un tractament homogeni a les factures emeses pel subjecte passiu, sense diferenciar si estem davant de la factura original emesa o una còpia de la mateixa
    Se suprimix en general la dispensa en la consignació de les dades d'identificació del destinatari que no tinguera la condició d'empresari o professional respecte d'operacions la contraprestació de la qual fóra inferior a 100 euros, encara que en la majoria dels casos supòsits, esta supressió no tindrà majors implicacions per quant podrà emetre's factura simplificada.

D'altra banda, el nou reglament establix l'addició de determinada informació en els casos següents:

    En operacions exemptes d'IVA: inclusió del precepte de la Llei en què s'establix l'exempció.
    En el cas que la factura l'emeta el destinatari per un acord amb el proveïdor, es farà menció de "facturació pel destinatari".
    En el cas que el subjecte passiu de l'IVA siga l'adquirent o destinatari, es farà la menció de "inversió del subjecte passiu".
    En cas d'entrega de mitjans de transport nous a altres Estats membres, es detallarà les característiques, data de primera posada en servici i distàncies recorregudes i / o hores de navegació o vol realitzades fins al seu entrega.
    En cas de l'aplicació del règim especial de les agències de viatges, es consignarà la menció de "règim especial de les agències de viatges".

Amunt

VI. CONTINGUT DE LES FACTURES SIMPLIFICADES

Les factures simplificades contindran les dades següents:

    Número i sèrie correlatives. Igual que en la factura ordinària, podran expedir-se sèries distintes si hi ha una causa justificada, com ocorre quan es compta amb distints establiments de negoci o quan es realitzen operacions de distinta naturalesa. També s'emetrà una altra sèrie per a les factures simplificades rectificatives o per a les expedides pel destinatari de l'operació o un tercer.
    La data d'expedició. Esta menció constituïx una novetat respecte al contingut dels tiques.
    La data en què s'han realitzat les operacions o que s'haja rebut el pagament anticipat, sempre que es tracte d'una data diferent de la d'expedició de la factura, sent també un nou requisit
    Nom o raó social completa i Número d'Identificació Fiscal.
    Descripció del servici prestat o dels béns entregats.
    Tipus impositiu aplicat, incloent de manera opcional l'expressió 'IVA inclòs'. Si s'hagueren aplicat distints tipus d'IVA, s'indicaran les bases imposables de forma separada.
    Contraprestació total.
    D'acord amb la nova regulació, les factures rectificatives podran ser simplificades. No obstant en este cas, ha de realitzar-se una referència expressa i inequívoca de la factura rectificada i de les especificacions que es modifiquen.

Els tiques als que substituïxen les factures simplificades no complien els requisits formals previstos en la Llei de l'IVA als efectes d'exercir el dret a la deducció

Per això i per a complir amb els requisits formals per a poder exercitar el dret a la deducció de les quotes de l'IVA, en les factures simplificades s'establixen unes mencions addicionals que han de consignar-se :

Les factures simplificades que no consignen les dades obligatòries addicionals assenyalades mantindran el mateix tractament fiscal que els tiques als efectes de la deduïbilitat de l'IVA

Finalment, com ja vam veure en el punt IV, cal ressaltar que l'Administració Tributària podrà exigir la inclusió de mencions addicionals a les previstes, sense que en cap cas puga exigir-se més informació que l'obligatòria per a les factures ordinàries o autoritzar l'omissió de determinades mencions.

    quan el destinatari de l'operació siga un empresari o professional que pretenga exercitar el dret a la deducció, haurà d'exigir a l'expedidor de la factura simplificada, a més de les mencions detallades en el contingut de la factura simplificada, la consignació en la factura simplificada de les dades següents:
        Número d'Identificació Fiscal
        La quota tributària que, si és el cas, es repercutisca, que haurà de consignar-se per separat.
    Quan el destinatari de l'operació no siga un empresari o professional també hauran de fer-se constar les dades addicionals detallades anteriorment si pretén exercitar qualsevol dret de naturalesa tributària. Per exemple, adquisició de béns o de servicis que donen lloc a una deducció estatal o autonòmica en seu del IRPF de l'adquirent.

Amunt

VII. ALTRES ASPECTES IMPORTANTS
A.Mitjans d'expedició. La factura electrònica

En el nou Reglament s'inclou una definició del que haja d'entendre's per factura electrònica. Es definix com aquella factura que s'ajuste al que establix el Reglament i que haja sigut expedida i rebuda en format electrònic, estant condicionada a què el seu destinatari haja donat el seu consentiment.

Cal tindre en compte que no totes les factures emeses en format electrònic es poden considerar "factura electrònica". Les factures emeses en format electrònic, per exemple per mitjà de programari de comptabilitat o de processament de textos, que hagen sigut enviades i rebudes en paper no són factures electròniques. D'altra banda, les factures emeses en format paper que siguen escanejades, enviades i rebudes per correu electrònic es poden considerar factures electròniques.

D'altra banda, s'establix una igualtat de tracte entre la factura en paper i l'electrònica perquè el subjecte passiu puga expedir per via electrònica sense necessitat que la mateixa quede subjecta a l'ús d'una tecnologia determinada. Així, s'assenyala que les factures poden expedir-se per qualsevol mitjà, en paper o en format electrònic, que permeta garantir a l'obligat a la seua expedició l'autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut i la seua llegibilitat des de la seua data d'expedició i durant tot el període de conservació. L'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de la factura pot garantir-se per qualsevol mitjà de prova admés en Dret. L'autenticitat de l'origen de la factura ha de garantir la identitat de l'obligat a la seua expedició i de l'emissor de la factura i la integritat del contingut ha de garantir que el mateix no ha sigut modificat.

D'altra banda L'apartat 2 de l'article 9 del Reglament de facturació de 2012 preveu: 'L'expedició de la factura electrònica estarà condicionada que el seu destinatari haja donat el seu consentiment'. La idea que subjau és que no es pot imposar la facturació via electrònica, sinó que es requerix que el destinatari accepte el seu ús. El fet que es requerisquen certs mitjans informàtics pot convertir en una càrrega molt onerosa la gestió de factures electròniques per a aquells contribuents menys sofisticats, per la qual cosa pareix una previsió raonable.

B.Termini per a l'expedició de la factura

Cal tindre en compte els aspectes següents:

    Si el destinatari és un particular es manté que la factura ha d'emetre's en el moment de realitzar-se l'operació.
    En el cas que el destinatari siga un empresari o professional, s'emetran abans del dia 16 del mes següent en què es fa l'operació.
    Podran incloure's en una sola factura distintes operacions realitzades en distintes dates per a un mateix destinatari (factures recapitulatives) sempre que les mateixes s'hagen efectuat dins d'un mateix mes natural. Estes factures hauran de ser expedides com a màxim l'últim dia del mes natural en què s'hagen efectuat les operacions que es documenten en elles. En el cas que siga un empresari o professional, l'emissió es realitzarà abans del dia 16 del mes següent
    Per a entregues intracomunitàries de béns, s'establix com a novetat que les factures hauran d'expedir-se abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'inicie l'expedició o el transport dels béns amb destinació a l'adquirent.

C.Facturació pel destinatari o per un tercer

L'article 5 del Reglament de facturació de 2012 continua permetent que l'obligació d'expedir factura puga ser complida materialment pel destinatari de l'operació o per un tercer. En tot cas, el responsable del compliment de les obligacions de facturació continua sent l'empresari o professional o subjecte passiu que entrega el bé o presta el servici.

Els requisits exigits perquè puga ser complida la dita obligació pel destinatari o per tercer es mantenen quasi en idèntics termes respecte a la regulació anterior. Així, per a la comanda de l'execució material de la factura al destinatari s'exigix:

    Que existisca un acord a este efecte entre l'empresari o professional que realitze les operacions i el destinatari d'estes. Si bé el nou Reglament no exigix que el dit acord estiga documentat per escrit, sí que requerix que s'haja subscrit amb caràcter previ a la realització de les operacions i s'especifiquen en ell les operacions a què es referisca.
    Cada factura així expedida haurà de ser objecte d'un procediment d'acceptació per part de l'empresari o professional que haja realitzat l'operació. Este procediment haurà d'ajustar-se al que determinen les parts.
    El destinatari de les operacions que procedisca a l'expedició de les factures haurà de remetre una còpia a l'empresari o professional que les va realitzar.

Finalment, l'apartat 4 de l'article 5 del Reglament de facturació de 2012 exigix que quan el destinatari de les operacions o el tercer a què s'haja encomanat l'execució material de les factures no estiguen establits en la Unió Europea únicament cabrà l'expedició per part del destinatari o d'un tercer de factures si hi ha una prèvia comunicació a l'AEAT. Recordem que el Reglament de facturació de 2003 exigia una amb l'autorització prèvia per part de l'Administració tributària.

D.Moneda i llengua

El nou Reglament manté en idèntic termes la regulació anterior quant a la moneda i llengua en què es poden expressar i expedir les factures:

    els imports que figuren en les factures podran expressar-se en qualsevol moneda, a condició que l'import de l'impost que, si és el cas, es repercutisca s'expresse en euros
    Les factures seguiran podent-se expedir en qualsevol llengua. No obstant això, l'Administració Tributària, quan ho considere necessari, podrà continuar exigint una traducció al castellà o a una altra llengua oficial d'Espanya de les factures expedides en una llengua no oficial que corresponguen a operacions efectuades en territori d'aplicació de l'impost així com de les rebudes pels empresaris o professionals o subjectes passius establits en el dit territori.

E.Factures recapitulatives, rectificatives i duplicats

E.1. Factures recapitulatives

La possibilitat d'emetre factures recapitulatives es manté en els mateixos termes que en el Reglament anterior: poden incloure distintes operacions realitzades en distintes dates per a un mateix destinatari sempre que les mateixes d'hagen efectuat dins d'un mateix mes natural

La regla general es manté que les factures recapitulatives han de ser expedides com a màxim l'últim dia del mes natural en què s'hagen efectuat les operacions que es documenten en elles.

S'establix una regla especial quan el destinatari siga un empresari o professional que actue com a tal: en estos casos l'expedició haurà d'efectuar-se abans del dia 16 del mes següent a aquell en el curs del qual s'hagen realitzat les operacions.

E.2. Factures rectificatives


Respecte a les factures rectificatives, recordem que s'han d'expedir en els supòsits següents:

    Quan la factura original no complisca algun dels requisits establits com obligatoris tant per a la factura completa o ordinària com per a la factura simplificada.
    Quan les quotes repercutides s'hagueren determinat incorrectament
    Quan es produïsquen circumstàncies que, d'acord amb la Llei de l'IVA, donen lloc a la modificació de la base imposable.

El nou Reglament Respecte a les factures rectificatives s'han introduït diverses modificacions:

    El Reglament de facturació de 2003 es referia, únicament a la substitució de documents substitutius per factures, mentres que el Reglament de facturació de 2012 afig la possibilitat, junt amb la substitució de factures simplificades, del 'canvi' de factures simplificades per factures ordinàries
    Pel que es referix al contingut:
        Desapareix la necessitat mencionar la seua condició de document rectificatiu. No obstant això, ha d'expedir-se en una sèrie diferent, ha d'identificar-se la factura rectificada i han de constar els elements que es modifiquen.
        Desapareix el requisit que establia que devia constar la descripció de la causa que motiva la rectificació
        No serà necessari indicar el període o períodes d'autoliquidació en els que es van realitzar les operacions a què es referix la rectificació.

Finalment ressaltar que:

    Es manté l'obligació d'emetre la factura rectificativa tan prompte com l'obligat a expedir-la tinga constància de les circumstàncies que obliguen a la seua expedició, sempre que no haguera transcorregut quatre anys a partir del moment en què es va meritar l'impost
    si una factura rectificativa ha de ser objecte d'una nova rectificació, haurà d'expedir-se una nova factura rectificativa que faça referència a l'anterior factura rectificativa i no a la factura original que ja va ser objecte de rectificació

E.3. Duplicats

L'article 14 del Reglament de facturació de 2012 permet l'emissió de duplicats de la factura original en els mateixos termes que el Reglament de facturació de 2003. Per tant, s'admet l'emissió de duplicats en els casos següents:

    Quan en una mateixa operació d'entrega de béns o prestació de servicis concorregueren diversos destinataris, i en este cas haurà de consignar-se en l'original i en cada un dels duplicats la porció de base imposable i de quota repercutida a cada un d'ells.
    En els supòsits de pèrdua de l'original per qualsevol causa.

Els duplicats tenen la mateixa eficàcia que els documents originals i en cada un dels exemplars haurà de seguir fent-se constar l'expressió 'duplicat'.

F. Terminis per a la remissió (no emissió) de les factures als seus destinataris

Es tracta d'una matèria que no ha patit modificació significativa, mantenint-se l'obligació de remissió de les factures, sense especificar obligacions diferents en relació amb les factures en paper i les factures electròniques.

Es mantenen els dos tipus de terminis de remissió que existien amb el Reglament de facturació de 2003:

    Termini general: l'obligació de remissió haurà de complir-se en el mateix moment de la seua expedició.
    Termini especial: opera només quan el destinatari siga un empresari o professional que actue com a tal, i segons el qual, les factures podran remetre's en el termini d'un mes a partir de la data de la seua expedició.

Cal ressaltar que, en ambdós casos, l'inici del còmput del termini de remissió es referix al moment de la seua expedició i no al de la meritació de les operacions, havent de tindre en compte, per tant, moment en què naix l'obligació d'expedició de les factures i la data efectiva d'expedició

G. Conservació de les factures

Sense perjuí d'allò que s'ha establit en altres disposicions, els documents acreditatius del dret a deducció i les factures o documents substitutius expedits –Tots ells amb el seu contingut original- han de conservar-se en els terminis establits en la Llei General Tributària, és a dir 4 anys.

Encara que s'obliga que siguen guardats de manera ordenada, no cal seguir un orde cronològic.

Esta obligació de conservació podrà complir-se materialment per un tercer, que actuarà en tot cas en nom i per compte de l'obligat. Serà este últim, en tot cas, el responsable del compliment de les obligacions en esta matèria.

S'establix que en els casos de delegació a un tercer de l'obligació de conservació, si el mateix no està establit en la UE, únicament cabrà el compliment d'esta obligació prèvia comunicació a l'AEAT (anteriorment s'exigia autorització).

Es determina la necessitat que els documents, en paper o en format electrònic, s'hauran de conservar per qualsevol mitjà que permeta garantir a l'obligat a la seua conservació l'autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut i la seua llegibilitat.

Quant a la forma de conservació, el Reglament atorga llibertat de forma sempre que es garantisca l'accés als documents per part de l'Administració Tributària sense demora, excepte causa justificada. En particular, es contempla la possibilitat de conservació per mitjans electrònics de les factures rebudes i expedides, els justificants comptables i les còpies de les altres factures expedides.

Esta obligació pot ser complida per un tercer, que actuarà en nom i per compte del subjecte passiu. Si el tercer té la seua residència fora de la Comunitat Europea haurà de complir regles especials. Tot això, garantint la possibilitat d'accés en línia als documents per l'Administració Tributària.

Amunt

962289842
Albereda Jaume I, 35 - 2ªplanta
46800 - Xàtiva
(Valencia)