Agència de col·locació autoritzada nº 1000000253
Seguix-nos en...

Entrar


El salari mínim interprofessional i el IPREM

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) i l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) són dues referències molt importants, ja que l'SMI s'utilitza en l'àmbit estrictament laboral, i el IPREM és l'índex de referència per al càlcul d'ingressos en molts àmbits.

El IPREM serveix de referència per a qualsevol efecte diferent a l'àmbit laboral pròpiament dit. Per exemple, s'utilitza el IPREM en les sol·licituds de beques, d'ajudes a l'habitatge, per a establir límits fiscals, en el càlcul i accés a prestacions socials...

Els dos indicadors es revisen anualment, i ja es coneixen les seues quanties. En el BOE s'ha publicat el IPREM de 2021: després de quatre anys congelat, puja un 5%.

L'SMI, per part seua, de moment no s'ha modificat respecte a l'any anterior, i es manté amb les mateixes quanties per a 2021.

Com afecta la pujada del salari mínim

Informa't sobre les quantitats en vigor per a aquests importants índexs de referència en 2021.

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI)

La quantia del SMI en 2021 és la següent:

  • SMI diari: 31,66 euros/dia.
  • SMI mensual: 950 euros/mes.
  • SMI en còmput anual: 13.300 euros/any (en 14 pagues).
  • En el cas d'empleats de llar que treballen per hores, el salari mínim serà de 7,43 euros per hora efectivament treballada, que inclou tots els conceptes retributius, prorrata de pagues extra i vacances.
     

En el Salari Mínim Interprofessional es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie puga, en cap cas, donar lloc a una reducció d'aqueixa quantia. Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball a temps complet , sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzara jornada inferior es percebrà a prorrata. 

Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM)
Els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021  inclouen una pujada del IPREM del 5%. 

La quantia del IPREM en 2021 per tant és:

  • IPREM diari: 18,83 euros/dia.
  • IPREM mensual: 564,90 euros/mes.
  • IPREM anual: 6.778,80 euros/any.
  • IPREM en còmput anual (inclou prorrata de pagues extraordinàries): 7.908,60 euros.
962289842
Albereda Jaume I, 35 - 2ªplanta
46800 - Xàtiva
(Valencia)
CSS XHTML